Jos Marell en Els de Vaan - Praktische didactiek voor Natuur & Techniek

1.6  Relaties met andere vak- en vormingsgebieden

trekken, dan zal zo’n leerstofoverzicht er anders uitzien. Veel onderwerpen in het websitedocument kunnen sowieso in verschillende groepen aan bod komen, als je de werkwijze en het inhoudsniveau maar afstemt op de leerlingen. Als je kleuters bijvoorbeeld laat werken met spiegels, gaat dat veel speelser dan in de bovenbouw. Ook wanneer je N&T combineert met andere vakken, zoals sociale wereldoriën tatie, beeldende vorming, rekenen en taal, heeft dat consequenties voor de leerstof keuze en -opbouw ( H21). 3 Bekijk voor twee domeinen hoe ze in basisschoolmethoden zijn opgebouwd. Gebruik hiervoor de handleiding/inhoudsopgave van die methoden. Vergelijk jouw bevindingen met die van medestudenten die andere methoden hebben bekeken. 4 Welke onderwerpen voor groep 5/6 uit het leerstofoverzicht op de website zou je kunnen combineren met reken-/wiskundeonderwijs?

A Koers uitzetten

1.6 Relaties met andere vak- en vormingsgebieden

De overheid pleit voor onderwijs in samenhang. Kinderen herkennen in hun leefom geving geen in vakken gesplitste werkelijkheid. Dat brengt scholen er steeds vaker toe in bepaalde perioden of gedurende het gehele schooljaar het onderwijs meer of minder geïntegreerd aan te bieden. Door bijvoorbeeld met vakoverstijgende thema’s te werken, kan het onderwijs voor de kinderen aan betekenis winnen. Voor relaties van N&T met andere vak- en vormingsgebieden, zie ook hoofdstuk 14-15 en 20-21 ( ).

37

Made with FlippingBook Ebook Creator