Art-Based Learning - Jeroen Lutters

1.3 • Slot

we landschappen waarin we andere vermogens moeten ontwikkelen om te kunnen overleven. Net als bij de fotograaf of cineast die zich keer op keer geplaatst ziet voor nieuwe vraagstukken, waar hij nieuwe vermo gens voor moet ontwikkelen om ze te pareren. Hij weet niet in welk ge bied hij zich begeeft, welke vermogens aangesproken worden. Creatief denken veronderstelt een houding van willen leren, op het moment dat dat nodig is in het hier-en-nu, als de oude vormen niet meer volstaan.

1.3 Slot

Creatief opleiden is, zoals in het navolgende aan bod komt, een nieuwe narratief-pedagogische benadering van educatie op systeemniveau. Het is een onderwijskundige aanpak die alleen kan werken als de vernieuwing die wordt ingevoerd op de ene plek niet wordt ontkracht op een andere plek. Door te werken vanuit de genoemde filosofie van creatief leren en opleiden hoop ik duidelijk te hebben gemaakt dat art-based learning, hoe interessant ook, op zichzelf weinig voorstelt als het systeem daaromheen er niet mee correspondeert. Al kan ABL tot op zekere hoogte worden toegepast binnen traditio neel-creatieve leeromgevingen, op den duur heeft het daar geen toekomst. ABL gaat uit van eenmanier van selflearning, selfteaching, selfassessment en lifelong learning, die echt meegenomen moet worden wil het werken. Zelfs het bestaande liberal arts - en bildungsonderwijs bieden geen oplossing, omdat nog te vaak wordt gewerkt met verouderde pedagogisch-didactische modellen. De creatieve leeromgeving is allesbehalve eenvormig, zoals in dit boek duidelijk wordt. Creatief leren – en ABL als een vorm van creatief leren – laat een grote diversiteit aan onderwijs- en opleidingssituaties toe. Dat geldt zowel in als buiten het formele onderwijs. Zolang maar één ding duidelijk is: dat het leren van het creatieve denken als een zelfstandige ma nier van werken, net als de weg van de autonome kunstenaar waaraan deze manier van leren is ontleend, centraal staat in de educatieve benadering. Kan ABL als een vorm van creatief leren dan niet worden toegepast binnen traditionele leeromgevingen? Het antwoord is tweeledig.

29

Made with FlippingBook flipbook maker