Martijn Mulder - Leisure!

1  Vrije tijd, vrijetijd en leisure

figuur zegt niet alles over de hoeveelheid vrije tijd in de genoemde landen, omdat de vrije tijd van jongeren, werklozen en gepensioneerden niet meege nomen is. Het is interessant om te zien dat werknemers in het noordwesten van Europa (Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Noorwegen, maar ook de niet in de figuur opgenomen landen België, Denemarken, Zweden en Finland) meer vrije tijd hebben dan werknemers elders in de wereld. Een belangrijke verklaring hiervoor is het feit dat in deze welvarende landen veel mensen gebruikmaken van kinderopvang of diensten die andere werkzaam heden uit handen nemen (zoals iemand die je huis schoonmaakt, een bezorg dienst voor boodschappen). Ook valt op dat vrouwen met een fulltimebaan in alle genoemde landen minder vrije tijd hebben dan mannen. Dat verschil is het grootst in Italië, waar werkende mannen ruim een uur per dag meer vrije tijd hebben dan werkende vrouwen. Ook in Azië (China, India) en Zuid-Afrika is dat verschil relatief groot.

7

6

5

4

3

2

Man

1

Vrouw

0

Italië

India

China

Japan

Turkije

Mexico

Canada

Frankrijk

Australië

Duitsland

Zuid-Afrika

Nederland

Noorwegen

gem. OESO

Verenigde Staten

Verenigd Koninkrijk

(De cijfers zijn afkomstig uit het rapport How’s Life van de OESO (OECD, 2011). Een belang rijke kanttekening is dat de data van de verschillende landen verzameld zijn in jaren varië rend van 1999 tot 2009. Hierdoor zijn de gegevens enigszins gedateerd en kan vergelijking tussen de verschillende landen deels door andere factoren beïnvloed zijn. Er zijn geen recentere cijfers beschikbaar.) FIGUUR 1.1  Gemiddeld aantal uren vrije tijd per dag voor mensen met een fulltimebaan, naar geslacht voor vijftien landen en het OESO-gemiddelde Subjectieve benadering Niet alleen de hoeveelheid tijd die als vrij beschouwd wordt verschilt per cul tuur, ook de betekenis van leisure, de voorkeuren voor wat te doen in die vrije tijd en de vrijetijdsbeleving zijn in sterke mate cultuurafhankelijk. Het is van groot belang om te benadrukken dat de betekenis en invulling die wij aan vrije tijd of leisure geven, zeer sterk gekoppeld is aan de kenmerken van onze

26

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online