Edwin Hoffman en Arjan Verdooren - Diversiteitscompetentie

1  Cultuur: overal en nergens

lemaal en zeggen elkaar gedag als ze elkaar op straat tegenkomen. Dat is zo an ders dan hier!’

De uiteenlopende culturen op verschillende niveaus vormen een diversiteit aan invloeden die soms zijn verweven en dan weer onafhankelijk van elkaar opere ren. Als iemand een kaart zou maken van alle culturen in de wereld zou hij, in plaats van nette, duidelijk begrensde en exact aansluitende gebieden te tekenen, beter een mozaïek kunnen tekenen van grotere en kleinere vormen in verschil lende formaten, die soms overlappen en soms niet. 1.1.3 Cultuur als repertoire Culturen bieden hun leden een zeker repertoire aan ideeën, gedragingen en symbolen, die ze kunnen toepassen in hun dagelijks leven. Ze vormen een basis voor het oplossen van problemen, het nemen van beslissingen en het vorm geven van gedrag. Wij kiezen het woord ‘repertoire’ omdat dit impliceert dat mensen niet geheel vrij zijn om te kiezen tot welke culturele elementen ze toe gang hebben, maar dat het tegelijkertijd niet vaststaat wanneer en of ze er ge bruik van maken. In de praktijk van interactie en communicatie worden reper toires toegepast, herzien, genegeerd, ontwikkeld en uitgebreid. Om een idee te geven van wat voor elementen deel kunnen uitmaken van het culturele reper toire van mensen, beschrijven we hier de elementen van kennis, waarden en normen, taal, helden, tradities en rituelen. Om te beginnen, delen mensen in een bepaalde cultuur bepaalde kennis . Dit kan gaan om praktische, alledaagse kennis over ‘hoe het er hieraan toe gaat’. Op het niveau van een samenleving zou het kunnen gaan om zaken als openings tijden van winkels en openbare instellingen, verkeersregels en het juridische en politieke systeem. Kennis over deze zaken helpt mensen om op een prak tisch niveau te functioneren in een groep en om ongelukken, gesloten deuren en ongeldige stemmen te voorkomen. Daarnaast kan culturele kennis ook gere lateerd zijn aan meer abstracte kennis die belangrijk is of een rol speelt binnen een groep, zoals filosofie, kunst, geschiedenis of wetenschap. Dit soort kennis kan dienen als een bron van ideeën, inspiratie en discussie, en kan in samen hang het collectieve referentiekader van een groep vormen. Waarden geven aan wat mensen ‘waardevol’ vinden in een groep. Wat wordt gezien als belangrijk, goed, gezond, gepast en wenselijk? De leeftijd waarop iemand bijvoorbeeld geacht wordt het ouderlijk huis te verlaten, is vaak ge relateerd aan het belang dat wordt gehecht aan de waarde ‘onafhankelijkheid’. Waarden worden zelden expliciet gemaakt, maar leiden vaak tot uitspraken die

30

Made with FlippingBook HTML5