Tiba Bolle en Inge van Meelis - Taalbewust beroepsonderwijs

1  De positie van taalontwikkeling in het (v)mbo

menteerd, kan stagnerend werken. Als je in je dagelijks werk al een strakke tijdsplanning ervaart, zul je geneigd zijn je te verzetten tegen extra activitei ten die een nieuwe aanpak met zich meebrengt. Er zal ruimte moeten wor den gecreëerd. Ondanks het feit dat iedere verandering uniek is, kun je wor den beïnvloed door een ervaring in het verleden. Een slechte ervaring zorgt voor terughoudendheid. In het verleden gemaakte fouten moeten goed be sproken worden en teleurstellingen moeten zijn verwerkt om de weg vrij te maken voor nieuwe avonturen. Het mag duidelijk zijn dat de juiste timing, een goede werksfeer, onderling vertrouwen en een haalbare planning belangrijke voorwaarden zijn voor het doorvoeren van een onderwijsvernieuwing. Maar bovenal is het van belang dat je overtuigd bent van het nut van de nieuwe aanpak en inzicht hebt in de stappen die je zelf zou kunnen zetten. In deel IV vind je een (zelf )test die jou en je collega’s kan helpen om te onderzoeken of de omstandigheden gunstig genoeg zijn om een onderwijsvernieuwing door te voeren.

46

Made with FlippingBook HTML5