Tiba Bolle en Inge van Meelis - Taalbewust beroepsonderwijs

1.7  Inbedding taalbewust beroepsonderwijs in het (v)mbo

onderwijs in taalverzorging zijn plek vindt tijdens de uitvoering van functi onele en betekenisvolle schrijftaken.

Openstaan voor verbeteringen in het kader van taalbewust onderwijs Een krachtige leeromgeving spreekt de meeste docenten in het (v)mbo aan. Ook al sta je positief tegenover taalbewust beroepsonderwijs, de in voering kan een behoorlijke omslag betekenen. Het vergt aanpassing van je ideeën over goed onderwijs, je onderwijsdoelen en je werkwijze. Om succes te behalen met een nieuwe aanpak, welke dan ook, is het belangrijk dat je toe bent aan vernieuwing, een experiment of een verbeteringsslag (Mulder, 2012). Daarbij spelen drie factoren een rol, die we hierna elk kort toelichten: duidelijkheid, zekerheden, en werkdruk en planning. 1 Duidelijkheid Goede informatie over de aanleiding en redenen voor een onderwijsver nieuwing is een eerste vereiste. Gaat het daadwerkelijk om verbetering van de kwaliteit van het onderwijs of is het een bezuinigingsmaatregel? Als do cent maak je terecht een voorbehoud als je slecht zicht hebt op de aanlei ding, het proces, je rol en het gewenste resultaat. Je wilt weten wat je precies te wachten staat en wat er van je verwacht wordt voordat je toezegt ergens aan mee te werken. Ook duidelijkheid over het behoud van status, functie, autoriteit, zelfstandigheid, collega’s of beloningen als salaris en compensa ties kan mogelijke weerstanden wegnemen. 2 Zekerheden Een factor om rekening mee te houden is de behoefte aan zekerheid en het vertrouwen in eigen kunnen. Misschien vraag je je af of je voldoende kennis en vaardigheden in huis hebt en voldoende geschoold of ondersteund gaat worden. Ook kun je je zorgen maken over wat de vernieuwing betekent voor de huidige cultuur en identiteit van de school. Als een verandering een dui delijke aanpassing inhoudt van de huidige organisatiecultuur, moet je ervan overtuigd zijn dat het een verbetering betreft ten opzichte van de huidige situatie. De relatie tussen jou als docent en de school als werkgever speelt mee. Je houding hangt samen met je persoonlijke relatie met je collega’s en je leidinggevende. Een goede omgang met en vertrouwen in je collega’s ver groten je bereidheid om nieuwe uitdagingen aan te gaan. 3 Werkdruk en planning Wanneer meerdere veranderingen tegelijkertijd of snel achter elkaar ko men, kan de werkdruk enorm toenemen. Nieuwe veranderingen aankondi gen terwijl de vorige verandering nog niet volledig is afgerond of geïmple-

DEEL I Visie

45

Made with FlippingBook HTML5