Tiba Bolle en Inge van Meelis - Taalbewust beroepsonderwijs

1  De positie van taalontwikkeling in het (v)mbo

1.5

Visie op leren: motivatie is de sleutel Dit boek gaat over taalbewust lesgeven in het beroepsonderwijs. Het uit gangspunt is daarom de onderwijssituatie in het (v)mbo. De motivatie om op school, in een klassensituatie, iets te leren is in het (v)mbo niet vanzelf sprekend. Leerlingen dragen soms negatieve schoolervaringen met zich mee. Ze zijn over het algemeen praktisch ingesteld en onderscheiden zich daarin van de leerlingen in de algemeen vormende en theoretische oplei dingen, zoals de havo en het vwo. Het is voor een docent in het (v)mbo niet altijd even gemakkelijk om een klas gemotiveerd en actief aan het werk te krijgen. Leerlingen in het (v)mbo tonen in het algemeen weinig interesse voor de meer theoretische vakken, de rekenlessen en de lessen Nederlands. In het (v)mbo zijn de verschillen tussen leerlingen groot wat betreft taal vaardigheid. Er zijn relatief veel leerlingen met een andere moedertaal en leerlingen met dyslexie of leerproblemen. Voor deze leerlingen is een meer theoretische opleiding geen haalbare kaart. Ook zijn er relatief veel leerlin gen met motivatie-, gedrags- en concentratieproblemen. Vaak zijn leerlin gen in het (v)mbo verbaal wel sterk. Maar hun schoolse taalvaardigheid en lees- en schrijfvaardigheid laten te wensen over, wat zowel hun schoolpres taties als hun motivatie negatief beïnvloedt.

Motivatie is wat ons betreft de sleutel tot leren, zeker als het gaat om taal vaardigheid. Als docent in het (v)mbo heb je meer invloed op de motivatie van je leerlingen dan je denkt. Motivatie is immers geen statisch gegeven.

34

Made with FlippingBook HTML5