Tiba Bolle en Inge van Meelis - Taalbewust beroepsonderwijs

1.4  Visie op taal leren: focus op inhoud en vorm

Online communicatie Online communicatie verschilt op diverse manieren van meer traditionele vormen van communicatie. Er ontstaan nieuwe tekstsoorten met elk hun eigen vorm en toon: korte, pittige berichten op sociale media, persoonlij ke blogs, zakelijke formulieren en informatieve wiki’s bijvoorbeeld. Teksten worden aangevuld met beeldmateriaal en staan vol met hyperlinks. Een on line tekst is niet statisch, maar kan worden geschreven en herschreven door meer dan één auteur en is daardoor constant aan verandering onderhevig. Het kunnen omgaan met digitale teksten en zelf effectief deelnemen aan online communicatie vergt begrip van het doel en de vorm van teksten, in zicht in de totstandkoming ervan en een juiste interpretatie van de context waarin de informatie wordt gegeven. Leerlingen krijgen te maken met grote hoeveelheden online informatie, af komstig uit meer en minder betrouwbare bronnen. Deze informatie moeten zij beoordelen op waarde en ze moeten een selectie maken van bruikbare informatie voor het werk of voor opdrachten op school. Dit vraagt om me diawijsheid : leerlingen moeten weten hoe online media werken, wat er op internet gebeurt met teksten, foto’s of films, wat de specifieke online con venties en gebruiken zijn en welk medium geschikt is voor welk doel. De vaardigheden die leerlingen (en docenten) nodig hebben om op een ef fectieve manier de verschillende online tekstsoorten te lezen en te produ ceren, noemt onderzoeker Jeroen Clemens online geletterdheid (Clemens, 2014). Dit om onderscheid te maken met digitale geletterdheid , waarmee vooral de ICT-vaardigheden en mediawijsheid worden aangeduid. Online leesvaardigheid verschilt van de leesvaardigheid die leerlingen nodig heb ben voor het lezen van papieren bronnen, readers en studieboeken. Het speciale karakter van online teksten vraagt om de ontwikkeling van ande re, aanvullende vaardigheden, die apart aandacht vereisen in het onderwijs. Hetzelfde gaat op voor online schrijfvaardigheid. Een school kan bijdragen aan de online geletterdheid van studenten door expliciet aandacht te beste den aan de wijze waarop studenten informatie uit digitale bronnen verwer ven, selecteren en verwerken in nieuwe producten zoals verslagen, instruc tiefilms of presentaties. Een team dat zich richt op de integratie van communicatieve vaardigheden in alle vakken door middel van taalrijke opdrachten en lessen werkt aan de ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden en online geletterdheid. De aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden heeft zodoende een zoektocht in gang gezet naar manieren waarop het onderwijs Nederlands en de activitei ten in andere vakken elkaar kunnen versterken.

DEEL I Visie

33

Made with FlippingBook HTML5