Deirdre Beneken genaamd Kolmer (red.) - Mensbeelden

Inleiding: van blik verwisselen

Wanneer professionals zorgsituaties bespreken, gaat het meestal over wat er zou moeten gebeuren of over hoe het beter kan. Aan de opvattin gen van de betrokkenen liggen waarden ten grondslag, die het denken over de zorgsituatie sturen en richting geven aan het handelen. Iedere professional kijkt op zijn eigen wijze naar de situatie. Deze waarden, ook wel mensbeelden of grondslagen genoemd, beïnvloeden op twee manieren onze kijk op de werkelijkheid. Enerzijds openen ze onze blik waardoor we dingen op een bepaalde manier kunnen zien. Anderzijds beperken ze onze blik tegelijkertijd, omdat andere perspectieven nau welijks meer zichtbaar zijn (Snik & Van Haaften, 2001). In onze huidige samenleving wordt er in toenemende mate interpro fessioneel gewerkt. In wijkteams werken professionals met een grote diversiteit aan opleiding en achtergrond, maar ook in ziekenhuizen, reva lidatiecentra, wijkcentra of gezondheidscentra werken professionals uit verschillende richtingen samen. Interprofessioneel werken is meer dan het delen van antwoorden op de vraag: ‘Hoe gaan we met deze situatie om?’ Het gaat ook over het delen van opvattingen en van de waarden die daaraan ten grondslag liggen. Interprofessioneel werken is de ander willen begrijpen en in gezamenlijkheid de situatie kritisch bekijken. Via die weg is het mogelijk om uiteindelijk de best mogelijke oplossing te vinden voor een zorgsituatie. Dit boek is een eerste stap om interprofessioneel te leren werken. Aan vijf denkers is, onafhankelijk van elkaar, gevraagd om te reageren op de situatie van Nadzine, een studerende jonge mantelzorger. De antwoor den hebben geleid tot een rijk kleurenpalet aan opvattingen over en han delingsperspectieven op Nadzines situatie. Als vanzelf werden de denk kaders zichtbaar. Een socioloog denkt anders dan een pedagoog, ziet andere dingen en stelt andere vragen. Het vergelijken van deze denkka ders, die zowel beperkend als verruimend kunnen werken, geeft jou als student of beginnende professional een beeld van de invloed die denk kaders hebben op het interprofessioneel handelen. Het is van belang om kennis op te doen over verschillende opvattingen over zorgsituaties en over de daarmee gepaard gaande mate van zorgverantwoordelijkheid. De diversiteit is nodig om keuzes te kunnen maken die recht doen aan zorgvragers enmantelzorgers in hun zorgsituatie. Dit boek prikkelt je om op zoek te gaan naar mensbeelden die achter een opvatting liggen en

11

Made with FlippingBook Online newsletter