Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

2 Trends en ontwikkelingen: de consument op zoek naar geluk

communicatiemaatschappij zowel beter geïnformeerd als mondiger en veeleisen der geworden. Een afname van de hoeveelheid beschikbare vrije tijd gaat gepaard met een verruiming van het besteedbaar inkomen en een toegenomen consump tiedrang. De hedendaagse eventbezoeker wil meer in minder tijd en is best bereid hiervoor de portemonnee te trekken. Voeg daarbij de sterke groei van het aanbod, en het is duidelijk dat de eventmanager in de toekomst voor een belangrijke opga ve staat. Wat is er nog voorstelbaar na het ‘Live life to the MAX-principe’ van de mo derne consument met het bijbehorende adagium ‘Seen it, done it, got the T-shirt’? 2.2 Opmars van geluk: gelukseconomie Tegelijk met het verschijnen van de eerste barsten in het belevingsconcept wordt de voorzichtige opmars van het alternatief zichtbaar. Inmiddels zijn tal van bena mingen voor dit economische stadium in omloop. We hebben in dit hoofdstuk het begrip ‘transformatie-economie’ (Pine & Gilmore, 2000, 2011) al geïntroduceerd. Alternatieven zijn ‘betekeniseconomie’ (Kuiper & Smit, 2011), gelukseconomie (La yard, 2011) en purpose economy (Hurst, 2014). Kenmerkend voor dit nieuwe eco nomische stadium is dat de aanbieder de uitdaging aangaat om duurzame veran deringen te bewerkstelligen bij de consument en hem te helpen zijn leven (meer) betekenis te geven. Het doorslaggevende aankoopcriterium in deze fase is ‘geluk’ (Rooijackers, 2007). Eventaanbieders doen er daarom goed aan het geluksconcept nader onder de loep te nemen en op de agenda te zetten.

Economisch stadium Focus aanbieder

Focus consument

Gelukseconomie

Faciliteren van duurzame veranderingen

Geluk

Figuur 2.2 Gelukseconomie als economisch stadium

Geluk is het ultieme doel dat ieder individu nastreeft, maar de gemiddelde weten schapper, politicus of manager brandt zijn vingers liever niet aan dit onderwerp. Hoe komt het dat scepsis toeslaat wanneer de vraag naar de maakbaarheid van geluk wordt gesteld? Geluk valt niet te programmeren of te organiseren, aldus filosoof René ten Bos (mondelinge communicatie juli 2016). Het zou een subjectief begrip zijn dat thuis hoort in de wereld van toeval, selectiviteit en onbeheersbaarheid. Geluk is volgens veel auteurs zelfoverstijgend en veronderstelt receptiviteit. De mogelijkheid om je eigen individuele psychologische gesteldheid te controleren, zou beperkt zijn. Doe je te hard je best om gelukkig te worden, dan schiet je juist je doel voorbij, aldus de hedonistische paradox. Het zou de kunst zijn om, zoals Immanuel Kant (Dijkhuis, 1999) stelde, geluk niet zozeer te ambiëren, maar waardig te zijn voor het geluk.

39

Made with FlippingBook Learn more on our blog