Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

Deel I • Plan • Do • Check

2.2.1 Maakbaarheid van geluk Binnen de hedendaagse psychologie is een tegengeluid te horen als het gaat omde maakbaarheid van geluk. Traditioneel concentreren gedragswetenschappers zich op afwijkend gedrag of als ongezond te typeren gedrag, zoals depressie, anorexia, en stress. Volgens de International Positive Psychology Association (IPPA) (www. ippanetwork.org) houdt de positieve psychologie zich bezig met ‘the scientific study of what enables individuals and communities to thrive’. Wat maakt dat het individu zich gelukkig voelt, dat hij zijn bestaan als positief en zinvol ervaart en dat hij het idee heeft dat hij ertoe doet? De positieve psychologie maakt het gelukscon cept expliciet tot object van studie. De focus verschuift naar begrippen als kwaliteit van leven, subjectief welbevinden, optimisme, positieve emoties en flow. Een van de vertegenwoordigers van de positieve psychologie is Martin Seligman (2002), be kend van zijn boek Authentic happiness . Hij onderscheidt drie componenten van geluk: • positieve emoties (zoals plezier, verbazing, dankbaarheid); • betrokkenheid (bij gezin, werk, vrije tijd); • zingeving (eigen talenten kennen en inzetten voor iets ‘that is bigger than you’). De twee laatstgenoemde componenten blijken het belangrijkst te zijn voor de le vensvoldoening. Andere onderzoekers komen tot soortgelijke bevindingen. Vol gens Diener en Biswas-Diener (2008) zijn familie en vrienden, doelgerichtheid en zingeving in het leven cruciaal voor de kwaliteit van het bestaan. De socioloog Veenhoven stelt dat wat mensen denken dat hen gelukkig maakt niet noodzake lijkerwijs ook daadwerkelijk datgene is wat hen gelukkig maakt (zie: www.world databaseofhappiness.eur.nl). Uit zijn onderzoek blijkt dat geluk sterk samenhangt met een goed huwelijk, verenigingsparticipatie en het hebben van een baan, maar opvallend genoeg niet met het hebben van kinderen. Veenhoven vraagt ook aan dacht voor de context. Volgens hem hangt levensvoldoening af van de fit tussen de leefbaarheid van de externe omgeving enerzijds (denk aan welvaartsniveau, rechtsorde en vrijheid) en de levensvaardigheid van het individu anderzijds (denk aan daadkracht, zelfstandigheid en vergevingsgezindheid). De objectieve maat schappijkenmerken blijken driekwart van de variatie in geluksscores te verklaren. 2.2.2 Geluksmanagement Hoe wordt de levensvaardigheid van het individu vergroot, hoe is de sociale cohe sie in gemeenschappen te versterken en hoe kan een goed geoliede samenleving als geheel worden bereikt? Toepassing van de positieve psychologie staat centraal binnen het Centre for Applied Positive Psychology (CAPP), dat zich met name richt op talentontwikkeling op school, coaching, leiderschapsontwikkeling en commu nity development . Uitgangspunt is dat ieder individu beschikt over (latente) au thentieke talenten die hem als hij ze kan inzetten energie geven en in staat stellen optimaal te functioneren. De kunst is deze talenten tot ontwikkeling te laten ko-

40

Made with FlippingBook Learn more on our blog