Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

Deel I • Plan • Do • Check

2 Trends en ontwikkelingen: de consument op zoek naar geluk

Margo Rooijackers

In dit hoofdstuk gaan we in op enkele economische en sociaal-culturele ontwik kelingen die direct of indirect een rol spelen bij de strategische inzet van events. Zo besteden we aandacht aan de beleveniseconomie en aan de gelukseconomie. Vervolgens leggen we uit hoe deze ontwikkelingen kansen bieden voor de strategi sche inzet van events.

Leerdoelen Na bestudering van dit hoofdstuk weet je:

• welke invloeden op macroniveau in de omgeving van events een rol spelen; • wat de gevolgen van de beleveniseconomie voor de eventsector zijn; • op welke manier trends events beïnvloeden; • welke ontwikkelingen zich voordoen na de beleveniseconomie; • wanneer events betekenisvol kunnen zijn; • waarom inzicht in trends en ontwikkelingen van belang is voor professionals in de evenementensector. 2.1 Beleveniseconomie Als er één economische ontwikkeling is die de populariteit van events verklaart, dan is het de opkomst van de beleveniseconomie. In de beleveniseconomie staat het creëren van belevenissen centraal. Hier draait het dus niet om producten of diensten, maar om optimale experiences . Het begrip ‘beleveniseconomie’ is geïntroduceerd door de economen Pine en Gilmore (1999, 2000). Tegen het einde van de vorige eeuw onderscheidden zij vijf stadia van economische ontwikkeling, die zich kenmerken door een specifieke ma nier van waardecreatie en ‘consumentenoriëntatie’ ‒ het criterium dat bepaalt of de consument al dan niet tot aankoop overgaat (zie ook figuur 2.1): • Agrarische economie : in dit stadium ligt het accent op het winnen van grond stoffen ( commodities ) uit de natuurlijke omgeving. De consumentengevoeligheid hangt samen met de beschikbaarheid van deze grondstoffen. Op het moment dat deze voorhanden zijn, kan tot onderlinge uitwisseling worden overgegaan.

34

Made with FlippingBook Learn more on our blog