Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

Deel I • Plan • Do • Check

Plan

Do

Check

Act

Figuur 1.2 PDCA-cyclus (Truscott, 2003)

In de praktijk zien we overigens veelvuldig dat niet de hele cyclus wordt doorlopen. Effectmeting en evaluatie worden vaak nagelaten omdat sommige doelen zich moeilijk laten meten of omdat alle energie en aandacht gaat naar het organiseren van het event zelf. De organisatie die een doelstelling wil bereiken, weet dan niet of de inspanning daadwerkelijk iets heeft opgeleverd. 1.10 Het EVENTS-model Dit boek is opgezet aan de hand van het zogenoemde ‘EVENTS-model’, dat is ont wikkeld aan NHTV internationaal hoger onderwijs Breda als een instrument om systematisch te kijken naar de strategische inzet van events. EVENTS staat voor E nvironment, V alue, E ffect, N ew, T ouchpoint en S trategy. Events staan niet op zich zelf, maar hebben een sterke relatie met hun omgeving ( Environment ) en met de kernwaarden ( Value ) en strategie ( Strategy ) van de organiserende partij. Het nieu we concept en het ontwerp van het event ( New ) moeten hieruit voortkomen. De beleving van het event door de bezoekers begint al bij de aankondiging of de uit nodiging. Ook tijdens en na het event komen de bezoekers in contact met de orga nisator van het event ( Touchpoint ). Ten slotte is het van belang omhet effect ( Effect ) van het event te meten om vast te stellen welke bijdrage het heeft geleverd aan het bereiken van de van tevoren bepaalde strategische doelstellingen.

Het EVENTS-model is een uitwerking van de PDCA-cyclus. Net als deze cyclus kent het model vier stappen: Plan, Do, Check en Act.

28

Made with FlippingBook Learn more on our blog