Loek ten Berge, Ellen van der Aart, Frank Hagemans en Guido Winckels - Dit is marketing!

1 |  Marketing: basisbegrippen

■■ bricks and clicks : detaillisten die zowel een fysieke winkel als een webshop hebben, zoals HEMA. Overheidsmarketing Dit betreft marketingactiviteiten vanuit de overheid, zoals de campagne ‘Geen 16? Geen druppel’. Internationale marketing en global marketing Organisaties die zich richten op meer markten dan uitsluitend de eigen nationale markt houden zich be zig met internationale marketing. Bedrijven die bin nen internationale marketing aan global marketing doen, richten zich op doelgroepen die verspreid zijn over een groot aantal landen, waarbij – uit het oog punt van kostenbesparing en imagovorming – ge streefd wordt naar een zo groot mogelijke uniformi teit in de marketingactiviteiten. Voorbeelden hier zijn McDonald’s en Coca-Cola (zie illustratie 1.19).

pak worden gekozen dan wanneer blijkt dat de her halingsaankopen minimaal zijn of dat het gemiddeld verbruik achterblijft bij het landelijk gemiddelde voor de productsoort. Bij het stimuleren van initiële aan kopen moet de nadruk liggen op reclameactiviteiten die op naamsbekendheid zijn gericht. Moeten herha lingsaankopen worden gestimuleerd, dan ligt de na druk op het vasthouden van de afnemer, bijvoorbeeld door het introduceren van een spaaractie. En het ver bruik kan bijvoorbeeld worden gestimuleerd door een ‘drie voor de prijs van twee’-actie. 1.6.6 Marketingtoepassingsgebieden Marketing heeft een breed werkterrein. Ten onrech te wordt nog weleens gesproken over verschillende soorten marketing, maar er is maar één soort marke ting: de manier van ondernemen die de wensen van de klant als uitgangspunt neemt. Deze heeft wel di verse toepassingsgebieden met verschillende accen ten, waarvan we de meest voorkomende hierna kort bespreken. Enkele ervan komen in hoofdstuk 6 en in hoofdstuk 10 uitgebreid aan de orde. Consumentenmarketing Consumentenmarketing betreft alle marketingactivi teiten die gericht zijn op consumenten, de finale af nemers. Business-to-businessmarketing (b2b-marketing) of industriële marketing omvat alle marketingactivitei ten waarmee een organisatie zich richt op een andere organisatie (profit of non-profit). Detailhandelsmarketing, detaillistenmarketing en handelsmarketing Detailhandelsmarketing ( retailmarketing ) heeft be trekking op alle marketingactiviteiten door detail handelsbedrijven gericht op consumenten. Detail listenmarketing omvat alle marketingactiviteiten van een producent of distributeur gericht op detailhan delsbedrijven. Bij handelsmarketing ( trademarketing ) gaat het om marketingactiviteiten van een producent gericht op wederverkopers (detaillisten en grossiers) van zijn producten. Detailhandelsmarketing is van toepassing op zowel fysieke winkels als op webshops. We onderscheiden drie soorten detaillisten: ■■ bricks only : fysieke winkels (alleen bakstenen), zo als de bakkerswinkel; ■■ clicks only : webshops, zoals bol.com; Business-to-businessmarketing (industriële marketing)

Illustratie 1.19 McDonald’s

Dienstenmarketing Wanneer de te verhandelen ruilobjecten diensten zijn, spreken we van dienstenmarketing. Deze vorm van marketing kan gericht zijn op consumenten (bij voorbeeld in het geval van een touroperator) of op andere organisaties (bijvoorbeeld bij een schoon maakbedrijf). Direct marketing, database marketing, internet marketing (of online marketing of e-marketing), interactieve marketing en one-to-one marketing Direct marketing is gericht op het offline en (steeds meer) online verkrijgen en onderhouden van een structurele en directe relatie tussen aanbieder en af nemer(s). Hierbij krijgen de marketinginstrumenten een eigen invulling, zoals directe communicatie en directe levering. Voorbeelden van bedrijven die zich

38 |

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online