Francisca Jungslager en Wilma Maljaars - Kritisch denken & schrijven

1  Opstellen van de centrale vraag en deelvragen

2 Zoek en beoordeel de onderzoeks- en deelvragen in de volgende frag menten. Beoordeel de onderzoeksvraag aan de hand van de checklist bij doen 2 en de deelvragen aan de hand van de checklist bij doen 3 . a Hoe komt het dat Simon Bolivar de opsplitsing van het Groot Colombia niet kon voorkomen? In deze scriptie zal ik proberen antwoord op deze vraag te vinden door de verschillende aspecten van het politieke leven van Bolivar te analyseren. In het eerste hoofdstuk ga ik in op de houdingsveran dering van Bolivar ten opzichte van het liberalisme en de federatie tijdens de Venezolaanse onafhankelijkheidsoorlogen van 1810 tot 1815. Vervolgens behandel ik zijn verschillende pogingen om de natie bij elkaar te houden vanaf 1826 tot 1828 (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 geef ik een verklaring voor het feit dat hij die pogingen uiteindelijk heeft gestaakt. In het laatste hoofdstuk zal ik ingaan op alle mogelijke verklaringen en het antwoord op mijn onderzoeksvraag presenteren. b In deze scriptie beoordeel ik in hoeverre Wittgensteins eerdere taalfilo sofie verschilt van zijn latere taalfilosofie. Om dit te kunnen doen, geef ik in hoofdstuk 1 de hoofdlijnen van de Tractatus taalfilosofie. Vervolgens, in hoofdstuk 2, beschrijf ik de belangrijkste punten uit zijn Philosophische Untersuchungen . In hoofdstuk 3 zal ik de verschillen en overeenkomsten beschrijven om in hoofdstuk 4 deze verschillen en overeenkomsten tegen elkaar af te wegen om te kunnen concluderen in hoeverre deze twee opvat tingen van elkaar verschillen. c Hoewel het stijlfiguur eufemisme ook in argumentatieve teksten voorkomt, blijkt uit de literatuur niet hoe het precies kan helpen de lezer op redelijke wijze te overtuigen van een standpunt. Vandaar mijn onderzoeksvraag: hoe kan het eufemisme bijdragen aan het verwezenlijken van de dialectische en retorische doelen van de deelnemers aan een discussie? Met behulp van inzichten uit de pragmatiek en de analyse van praktijk voorbeelden wordt nagegaan in welk type taalhandelingen het eufemisme kan voorkomen. Vervolgens wordt onderzocht welke discussiezetten met het eufemisme kunnen worden uitgevoerd door gebruik te maken van de pragma-dialectiek. Dan zal ik bespreken hoe de figuur discussianten kan helpen hun doelen te bereiken.

34

Made with FlippingBook Digital Publishing Software