Francisca Jungslager en Wilma Maljaars - Kritisch denken & schrijven

Oefeningen hoofdstuk 1

d De Gouden Eeuw van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is een periode van ongekende economische en culturele bloei. De vraag hoe een klein land uit kon groeien tot het centrum van de wereld is al vaak ge steld. In deze scriptie wil ik de belangrijkste factoren die bijdroegen aan die bloei inventariseren. Omdat het hier om een veelheid aan factoren gaat, zal ik die opdelen in drie categorieƫn die voor dit soort onderzoeken in de geschiedenis gangbaar zijn: de economische factoren, de politieke factoren en de sociale factoren. In mijn conclusie zal ik beoordelen welke factoren van doorslaggevend belang waren. e Het fascistische regime dat in Italiƫ in 1922 via parlementaire verkiezingen aan de macht was gekomen, poogde steeds meer vrijheden aan banden te leggen. De vrijheid van meningsuiting moest het ontgelden, net als vrijheid de vrije tijd naar eigen believen in te vullen. In deze scriptie wordt beoordeeld in hoeverre de fascisten invloed heb ben gehad op de georganiseerde vrijetijdsbesteding van de arbeiders. Daar toe zal in paragraaf 1 het ontstaan van het idee van vrije tijd worden bespro ken. In paragraaf 2 staat de relatie tussen georganiseerde vrijetijdsbesteding en bewegingsvrijheid van arbeiders centraal. Vervolgens zal in paragraaf 3 de geslaagde pogingen van georganiseerde vrijetijdsbesteding worden behan deld. In paragraaf 4 volgt dan de conclusie. f Ik zal in dit werkstuk onderzoeken wat de positie van adellijke vrouwen in huishoudens was tijdens de late Middeleeuwen, grofweg tussen 1000 en 1500 na Christus. Hiertoe heb ik twee belangrijke aspecten van de positie van de adellijke vrouwen in deze periode uitgewerkt. Ten eerste de schei ding van de seksen: een scheiding die zeer kenmerkend was voor adellijke huishoudens en die een verklaring kan bieden voor de relatie tussen mannen en vrouwen binnen het huishouden. Ten tweede behandel ik de onvrijheid van de vrouw, gerelateerd aan de vrijheden die adellijke mannen hadden. Bij deze onvrijheid besteed ik specifiek aandacht aan het huwelijk. Ten slotte zal ik aan de hand van deze aspecten een beeld van de positie van deze vrouwen vormen.

35

Made with FlippingBook Digital Publishing Software