Esther de Berg & Rutger Mackenbach - Basisboek marketingcommunicatie

1  Marketing en communicatie

ceerd als de chauffeur (het personeel) vriendelijk is, goed kan autorijden en de klant snel en veilig op de plaats van bestemming aflevert. Ook voor een bezoek aan de kapper is vooral het vakmanschap van de kapper bepalend voor de kwali teit van de dienst. Toch is de kwaliteit van het personeel ook voor tastbare producten belang rijk. Om een product te maken zijn immers mensen nodig, en de inzet en capaci teiten van die mensen bepalen mede het succes van het bedrijf. Ondernemingsplan en marketingplan In een ondernemingsplan worden de doelstellingen voor het gehele bedrijf ge formuleerd. Een ondernemingsplan wordt geschreven bij de oprichting van het bedrijf om aan eventuele investeerders duidelijk te maken waarom het bedrijf gestart is en wat het te bieden heeft. Veel bedrijven schrijven ook een onderne mingsplan om aan te geven hoe de onderneming zich de komende tijd wil ont wikkelen. Vervolgens wordt het plan steeds aangepast als het bedrijf een nieuwe koers gaat varen. Missie en visie Het ondernemingsplan is gebaseerd op de missie en visie van het hele bedrijf. Missie en visie hebben een langdurig karakter. De missie is wat een bedrijf naar buiten wil uitdragen. Het geeft antwoord op de vragen ‘Wie zijn we?’ en ‘Wat doen we?’. De missie geeft ook het bestaansrecht van het bedrijf weer door antwoord te geven op de vraag: ‘Waarom zit de maat schappij op ons te wachten?’ Hiermee wordt gekeken naar de behoeften waarin het bedrijf kan voorzien. De Nederlandse Spoorwegen (NS) verwoorden hun missie op hun website als volgt: ‘De missie van NS is vooruitgang brengen door reizigers comfortabel, veilig en op tijd te vervoeren via aantrekkelijke stations. Wij willen permanent bereikbaar zijn voor en in contact staan met onze klanten. In Nederland, maar wij houden ook Eu ropa bereikbaar voor onze klanten.’ (NS, z.d., a) De visie is de verwachting die het bedrijf van de toekomst heeft. De visie geeft antwoord op de vragen ‘Waar willen we staan?’ en ‘Wat willen we bereiken?’. De visie van de NS is als volgt geformuleerd: ‘Mensen willen moeiteloos kunnen reizen zonder daarbij na te hoeven denken. Snel, veilig, makkelijk en op elk moment. NS wil dit mogelijk maken. En kijkt daar bij verder dan de trein. NS heeft zich ontwikkeld tot een brede dienstverlener die haar klanten in staat stelt sociale, recreatieve en zakelijke doelen naadloos te laten

1.2

26

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online