Esther de Berg & Rutger Mackenbach - Basisboek marketingcommunicatie

1.1  Inleiding

kleur, verpakking, merk) en een uitgebreid product (houdbaarheidsdatum, in formatienummer). Op soortgelijke wijze zijn ook voor een dienst de drie niveaus in te vullen. Zo voorziet een taxirit in de behoefte aan vervoer, wordt de rit ingevuld met het tastbare product van een mooie auto met een vriendelijke chauffeur, en zijn de uitgebreide elementen een website of telefoonnummer om te reserveren en de mogelijkheid om met pin of creditcard te betalen. Het is heel belangrijk dat voor een product de juiste prijs wordt gevraagd: is de prijs te hoog, dan gaan de klanten naar de concurrent; is de prijs te laag, dan wordt te veel marge weggegeven en blijft er te weinig over voor de aanbieder. De prijs komt tot stand op grond van verschillende factoren. Een daarvan is vraag en aanbod. Bij veel vraag en weinig aanbod zal de prijs hoger zijn dan bij weinig vraag en veel aanbod. Daarnaast zullen factoren van invloed zijn als kwali teit, merk, soort verpakking, alsmede de plaats waar het product verkocht wordt. Zo is een ijsje in de supermarkt veel goedkoper dan hetzelfde ijsje in de bioscoop. Ook de prijs die concurrenten voor hun producten vragen is van invloed op de eigen prijsbepaling. Als de concurrent besluit zijn prijs flink te verlagen, staat de marketingmanager voor een uitdaging: verlaagt hij ook zijn prijs en geeft hij daarmee een deel van de winst weg, of handhaaft hij zijn prijs met het risico dat de klanten wegblijven? De marketingmanager kan besluiten de prijs niet te verla gen en daarmee benadrukken dat zijn product van een betere kwaliteit is dan dat van de concurrent. Hij kan zich dan richten op product en promotie en daarmee de aandacht afleiden van prijs. Plaats De p van plaats omvat zowel de locatie waar het product verkocht wordt als het distributiekanaal. We onderscheiden drie typen distributiekanalen: ■■ Indirect lang : de term ‘indirect’ geeft aan dat er een of meer schakels zit ten tussen fabrikant en eindgebruiker. Als er meer dan één schakel tussen zit, wordt gesproken van een indirect lang kanaal. Het product gaat dan vanuit de fabriek naar de groothandel, importeur of exporteur, die het op zijn beurt doorverkoopt aan bijvoorbeeld de detailhandel, die het product uiteindelijk levert aan de consument. Vrijwel alle supermarktproducten worden verhan deld via dit type distributiekanaal. Ook auto’s worden via deze vorm gedistri bueerd: een auto gaat van de fabrikant via de importeur naar de dealer, bij wie de eindgebruiker zijn auto koopt of bestelt. Het indirect lange kanaal wordt ook wel het klassieke kanaal of de klassieke keten genoemd. Prijs De p van prijs is het instrument waarmee geld verdiend wordt.

23

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online