Esther de Berg & Rutger Mackenbach - Basisboek marketingcommunicatie

Inleiding

■■ Hoofdstuk 1  Marketing en communicatie Het eerste hoofdstuk geeft aan waar de verschillen zitten tussen marketing en marketingcommunicatie. Er wordt uitgelegd wat marketing is en dat het marke tingcommunicatieplan is afgeleid van het marketingplan. De verschillende on derdelen van het marketingcommunicatieplan worden stapsgewijs behandeld. ■■ Hoofdstuk 2  Consumentengedrag Hoe werkt marketingcommunicatie? Wat gebeurt er bij de consument als hij in aanraking komt met marketingcommunicatie? Deze vragen staan in dit hoofd stuk centraal en krijgen een antwoord aan de hand van veel voorbeelden. We be schrijven de verschillende vormen van consumentengedrag en de fasen van het beslissingsproces. Het hoofdstuk bevat veel modellen en theorieën die afkomstig zijn uit de (sociale) psychologie en de sociologie. ■■ Hoofdstuk 3  Reclame Reclame omschrijven we als een communicatiemiddel dat tegen betaling ge bruikmaakt van een massamedium. We gaan in op de doelen en strategieën van reclame. We bekijken diverse vormen van reclame waarbij ook social media de nodige aandacht krijgen. Ook de wetten en regels waar reclame zich aan moet houden komen aan de orde. ■■ Hoofdstuk 4  Sales promotions Sales promotions zijn verkoopbevorderende activiteiten, oftewel acties. We gaan in op de doelgroepen en leggen uit dat behalve consumenten ook de tussenhan del en de eigen verkoopstaf vaak een doelgroep zijn van sales promotions. We be schrijven welke doelen worden nagestreefd, welke strategische uitgangspunten van belang zijn en welke vormen van sales promotions er zijn. ■■ Hoofdstuk 5  Interactiemarketing Interactiemarketing omvat alle activiteiten van een aanbieder waarmee de dia loog met de klant kan worden aangegaan. Het doel daarvan is de behoeften van klanten te vervullen en de winstgevendheid van het bedrijf te vergroten. We be schrijven de specifieke kenmerken van interactiemarketing en de media die daar bij kunnen worden ingezet. We leggen uit wat het belang en de functie zijn van een database. Ook laten we zien wanneer persoonlijke verkoop ingezet kan wor den. Daarbij houden we er rekening mee dat de rol van de verkoper onder druk staat door de groei van online winkelen. ■■ Hoofdstuk 6  Public relations Public relations heeft vele mogelijke publieksgroepen die allemaal vragen om een specifieke benadering. We nemen de verschillende publieksgroepen onder de loep en stellen vast welke doelen met de inzet van public relations worden nagestreefd. Daarna kijken we welke vormen en media daarvoor kunnen worden

17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online