Esther de Berg & Rutger Mackenbach - Basisboek marketingcommunicatie

Inleiding

Marketingcommunicatie is een onderdeel vanmarketing. Marketing is gericht op het vervullen van behoeften en verlangens van afnemers, om daarmee de winst gevendheid van het bedrijf te verbeteren. Dit boek gaat over de marketingcom municatie van het bedrijf naar zijn klanten. Welke communicatie-instrumenten kan een bedrijf dan inzetten? Reclame of sponsoring? Welke media passen daar bij? Gaat de voorkeur uit naar televisie of naar een e-mailing? Tot enkele jaren geleden werd marketingcommunicatie vooral via massamedia als televisie, radio en print en via direct marketing uitgevoerd. Tegenwoordig heeft een bedrijf veel meer opties – social media, e-mailings, digitale catalogi en apps – en de keuzemogelijkheden worden steeds groter. Dit boek kan je helpen bij het maken van die keuzes. In dit boek presenteren we zowel de traditione le communicatiemogelijkheden als de nieuwste ontwikkelingen. Per communi catie-instrument (reclame, sales promotions , interactiemarketing, persoonlijke verkoop, public relations, winkelcommunicatie, evenementen en sponsoring) wordt aangegeven wie op welke manier bereikt kan worden. Voor de docent Basisboek marketingcommunicatie kan gebruikt worden voor theoretische modu les, ter ondersteuning van de colleges en als naslagwerk. Naast een theoretische uitleg bevat elk hoofdstuk veel praktijkvoorbeelden, waardoor direct zichtbaar is hoe marketingcommunicatie kan worden toegepast. Mede hierdoor is het boek ook geschikt voor praktijkonderwijs waarin studenten (delen van) een marke tingcommunicatieplan of communicatieadviezen moeten schrijven. In deze derde druk gaat meer aandacht naar de online ontwikkelingen binnen marketingcommunicatie. Er wordt nog steeds veel geld besteed aan traditionele media als televisie en print, maar de bestedingen in online media overtreffen die inmiddels. Een van de oorzaken daarvan is dat vrijwel iedereen inmiddels over een smartphone of tablet beschikt. In aansluiting hierop is het hoofdstuk Direct marketing omgewerkt naar een hoofdstuk over Interactiemarketing. In een steeds meer digitale wereld kunnen bedrijven het gesprek aangaan met potentiële klanten, in plaats van dat er alleen maar eenzijdig gezonden wordt. De beste manieren om de dialoog aan te gaan, zowel online als offline, worden in dit nieuwe hoofdstuk behandeld.

15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online