Jenny de Bode en Lia Nijman - Hoe bedenk je het?!

1 Q Overcreativiteit

veilige kudde. Gek doen, absurde dingen zeggen, lijkt eng en gevaarlijk enmaakt ons gespannen. Maar om creatief (= anders, ongebruikelijk, onverwacht) te kunnen reagerenmoetenwedurven afwijken vanhet normale. Eenklassensfeer waarin dat kan, waarin dat zelfs gewaardeerd wordt, is in dit verband geen aardigebijkomstigheidmaar eennoodzaak!

Obstakels alsuitdaging

Natuurlijk is het ook belangrijkdatwe ons leren aanpassen. Alswe ons niet aan regels hielden, zou het verkeer een chaos worden, en zouden we weinig voor elkaar krijgen op ons werk. Maar in het creatieve pro ces is het volgen van regels contraproductief.Want daarmee doe jewat anderendoen,mag jeniet afwijken,maak je vergelijkbare producten en ontdek je geennieuwemogelijkheden en technieken. Creativiteit wordt

gestimuleerddoor eenondeugendeof rare in valshoek te kiezen. Door een beetje gek dur ven zijn. En voor wie voor de klas staat: door geregeldaf tewijken van ‘demethode’! De hele dag maak je bewust of onbewust gebruik van je creativiteit. Demanierwaarop je omgaatmet problemen of onverwachte te genslag laat zienhoe creativiteitwerkt enhoe goed je erinbent. Improviseren Bij onverwachteproblemenzijnwe in staat al ternatieven tebedenkenenkunnenwe impro viseren. Hoe groter de problemen, hoe beter wedat kunnen. In crisisomstandigheden verdwijnt de angst vanmensen om belachelijk te lijken. Er is werkelijk een probleem; het is logisch dat niemand zich er nog druk over maakt of het ‘gek’ is wat ze doen. Daar neemt creativiteit

Je bent van plan een bepaald ge rechtklaar temaken. Jedoetdekoel kastopenenkijktwater ligt. Erblijkt vrijwelnietsvoorradig tezijnvanwat je nodig hebt. Er komen drie opties bij je op. Je gaat naar de winkel en schaft de ingrediënten alsnog aan. Je doet de koelkast dicht en besluit eenpizza te latenbezorgen. Jehebt zinomzelf iets te fabricerenmetwat erwél inhuis is. Als jevoorde laatste mogelijkheidgaat, zie je indezesitu atie een kans in plaats van een pro bleem. Jemaakt ietswat jebedenkt terwijl je bezig bent. En vaak valt zo’ngerechtminstenszogoeduitals wanneer je het recept had gevolgd. Jehebt ietsnieuwsgecreëerd.

zijn kans waar. Noodmaakt vindingrijk. Problemen en obstakels kun nenervoor zorgendatwe soepelergaandenken.Niet iedereen is er even sterk in, maar het is beslist te trainen. En moeilijke omstandigheden vergrotendat leervermogen.Onthouddit, het is belangrijk! Het trainen vanflexibel en creatief denken zal niet alleen jou als leer krachtvanpaskomen.Aandekinderendieaan jeworden toevertrouwd,

20

Made with FlippingBook - Online catalogs