Martine Noordegraaf en Gert Vierwind (red.) - Hulpverlening aan jeugd en gezin

2

Hetwerkveldendewerkzaamheidvande Intensieve AmbulanteGezinsbegeleiding Present zijn inkwetsbaregezinnen

49 50 51 51 53 54 55 56 57 57 58 60 62 62 62 62 63 63 64 64 65 66 69 70 71 71 72 73 73 74 74 75 75 55

Inleiding

2.1 Kennismakingmet hetwerkveld

2.1.1 Wat is IntensieveAmbulanteGezinsbegeleiding? 2.1.2 Geschiedenis IntensieveAmbulanteGezinsbegeleiding 2.1.4 Instellingendiewerkenmet IntensieveAmbulante Gezinsbegeleiding 2.1.5 Gebruiktemethodenbinnen IntensieveAmbulante Gezinsbegeleiding 2.1.3 Gezinnen in alle soorten enmaten

2.1.6 Muzisch-agogischemiddelen 2.2 ‘Watwerkt’ inkwetsbare gezinnen

2.2.1 De gouden standaard

2.2.2 Benaderingvangezinnenmetmeervoudigeproblemen

2.2.3 Versterkend enverbindendwerken

2.3 Spanningsvelden inde IntensieveGezinsbegeleiding

2.3.1 Voorwiekies je?

2.3.2 Ingezogenwordenversusdistantie 2.3.3 Flexibiliteit versus structurering 2.3.4 Veiligheidversus verbinding 2.3.5 Het gezinversusdeoverigehulpverleners 2.4 Ontwikkelingen inde intensieve gezinsbegeleiding

2.4.1 Beleid enorganisatie 2.4.2 Methodeontwikkeling

Ten slotte

3

Ouders: noodzakelijkepartners inde residentiële jeugdzorg Vanwebsite tot gesprek

Inleiding

3.1 Kennismakingmet hetwerkveld

3.1.1 Wat is residentiële jeugdzorg? 3.1.2 Doelenvan residentiële jeugdzorg 3.1.3 Geschiedenis residentiële jeugdzorg

3.1.4 Last resort

3.1.5 Samenverantwoordelijkvoor gezinnen inproblemen

3.1.6 Vankindgericht naar gezinsgericht 3.1.7 Vangezinsgericht naarnetwerkgericht 3.1.8 Cultuuromslag indenken endoen

Made with FlippingBook - Online catalogs