Martine Noordegraaf en Gert Vierwind (red.) - Hulpverlening aan jeugd en gezin

Inditboekzoomendeauteurs inopeenaantal sectorenwaarinmet jeugdigen en opvoederswordt gewerkt: de opvoedingsondersteuning, intensieve ambu lante gezinsbegeleiding en de residentiële jeugdzorg. Naast dat het de lezer een actueel beeld geeft van diverse vormen van hulpverlening aan jeugd en gezin, geeft het ook inzicht in de tradities die er in deze sectoren al dan niet zijnmet systeemgerichtwerken. Somsblijktdat aluitdenaamgeving, bijvoor beeldopvoedingsondersteuning.Kinderenhelp jenietmetopvoedingsvragen, dus deze vorm van hulp lijkt in eerste instantie gericht te zijn op ouders. In het boek wordt echter inzichtelijk waarom – zeker bij adolescenten – je bij opvoedingsvragenwel degelijkhet kind zoukunnen enmoetenbetrekkenbij dehulp. Enals eenkind (tijdelijk)nietbij zijnouderskanwonenen inde resi dentiële zorg terechtkomt,mogenoudersniet buitenbeeldblijven. Systeemgerichtwerken is niet nieuw,maar de auteurs brengenwel een aantal zaken bij elkaar die maken dat het boek een belangrijke meerwaarde heeft: actuele ontwikkelingen in het denken over de zorg voor jeugd en gezin, een specifieke leeftijdsfase en verschillende hulpverleningscontexten. Naast the oretische inzichten, maken zij het systeemgericht werken met adolescenten enhun ouders heel concreet door tal van voorbeeldenuit de hulpverlenings praktijk.Het boekbeperkt zichniet totwat jemoet doen,maar beschrijftook hoe jedat doet. Zo integrerende auteurs visie, kennis enpraktijk. Zeker voor toekomstigeprofessionalsdraagtditbij aaneenbeeldoverwat systeemgericht werkenkanbetekenenvoor jeugdigen enouders.

dr. LisbethVerharen Lector Jeugd,Gezin&Samenleving AvansHogeschool Voorjaar 2013

Made with FlippingBook - Online catalogs