Martine Noordegraaf en Gert Vierwind (red.) - Hulpverlening aan jeugd en gezin

1  Systeemgerichteopvoedingsondersteuningaangezinnenmet kinderenvan12-18 jaar

bieden.Hiervoorbetalendeouderswel, aldannietmet eenvergoedingvanuit de zorgverzekering. Ten slotte bieden ook steeds meer scholen, zowel in het basis- als inhetmiddelbaar onderwijs, opvoedingsondersteuning aan ouders van leerlingen.Hiervoorworden veelal particuliere praktijken ingehuurd.De Jeugdwet van2015 geeft expliciete aandacht aande verantwoordelijkheid van gemeentenom indeuitvoering vande jeugdhulpnauw samen tewerkenmet (onder andere) het onderwijs. 1.1.3 Functies, vormenenmethodes Het aanbod van opvoedingsondersteuning in Nederland is erg versnipperd. Of, zoals door het Nederlands Jeugdinstituut geformuleerd: ‘In het huidige aanbod ontbreekt het aan samenhang, afstemming en continuïteit’ (www.nji. nl).Daaromhebbenverschillende gemeentende afgelopen jarenhet initiatief genomen om het aanbod in kaart te brengen en om tot een sluitende peda gogische infrastructuur te komen. De nieuweWet op de Jeugdzorg van 2005 heeft daaraan ook bijgedragen door te stellen dat de gemeente de regie heeft over het lokale jeugdbeleid. Dit is aanleiding geweest om de gemeentelijke functies van opvoedingsondersteuning duidelijk vast te gaan leggen. De vijf gemeentelijke functies vanpreventief lokaal jeugdbeleid zijn (www.nji.nl): ■ informatie verstrekken aan ouders, kinderen en jeugdigen over opvoeden enopgroeien; ■ signaleren van problemen door instellingen als jeugdgezondheidszorg en onderwijs; ■ toegang bieden tot het (gemeentelijk) hulpaanbod, beoordelen en leiden naarvoorzieningenaandehandvaneen ‘socialekaart’ voorouders, kinde ren, jeugdigen enverwijzers; ■ pedagogischehulpbieden (adviseringen lichtehulpverlening), zoalsmaat schappelijkwerk en coachenvan jongeren; ■ coördinerenvan zorg inhet gezinop lokaal niveau. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut is voor wat betreft de opvoedingson dersteuningnog een zesde functie vanbelang, namelijk (www.nji.nl): ■ praktische en sociale steunbieden. De werkvormen binnen opvoedingsondersteuning kunnen op verschillende manierenworden gegroepeerd, bijvoorbeeld per gemeentelijke functie (tabel 1.1).

31

Made with FlippingBook - Online catalogs