Martine Noordegraaf en Gert Vierwind (red.) - Hulpverlening aan jeugd en gezin

Deel I Praktijk

Inhet eerstedeel vanditboekwordt eenbeeldgeschetst vandepraktijk vanhetwerkenmet gezinnenmet adolescenten.Daarbijwordtdenadruk gelegdopdiehulpverleningspraktijkenwaarbij zowel deopvoeders als deadolescenteneneventueleanderekinderenwordenbetrokken inde behandelingenbegeleiding. Indehoofdstukken1, 2en3wordt verslag gedaanvaneen zoektochtnaar systeemgerichtewerkwijzenbinnenach tereenvolgensdeopvoedingsondersteuning, de IntensieveAmbulante Gezinsbegeleidingende residentiƫle jeugdzorg. Inbijlage1, achter inhet boek,wordtuitgelegdhoedie zoektocht is afgelegdenwelkeonderzoeken tengrondslag liggenaandebevindingendie indevolgendehoofdstukken wordengepresenteerd.

Made with FlippingBook - Online catalogs