Martine Noordegraaf en Gert Vierwind (red.) - Hulpverlening aan jeugd en gezin

Hulpverleningaan jeugdengezin

hulpverlening. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van verschillende voor beeldenuitgelegdhoeenwanneer loyaliteit zichtbaarwordt enhoe jehiermee alshulpverlener kunt omgaan.

9

Verbindendvragenals interventie ingezinsgesprekken Op zoeknaar goede zorg in relaties KeesVerduijn

Dit hoofdstuk bespreekt de techniek van het opsporen van de zorg die latent aanwezig is in de gezinnen en families. Verbindende vragen zijn interventies die deze zorg opsporen en beogen te activeren en die zo de kwaliteit van de relaties in beeld brengen. Wanneer kwetsbaarheid en zorg weer gedeeld en wederkerig gecommuniceerd kunnenworden binnen het gezin en de familie ontstaan sterke connecties enwordende verbindingenbekrachtigd. Hetbespreekbaarmakenvandelicategespreksonderwerpen Aansluitenopde ‘open zenuw’ vaneengezin MartineNoordegraaf enCarol vanNijnatten Indit hoofdstuk lees jewat een onderwerp gevoeligmaakt enhoe je daar als hulpverlenermee kunt omgaan. Aandehand van een casuswordt uitgewerkt hoe op een goedemanier een delicaat onderwerp bespreekbaar kanworden gemaakt.

10

24

Made with FlippingBook - Online catalogs