Martine Noordegraaf en Gert Vierwind (red.) - Hulpverlening aan jeugd en gezin

Leeswijzer

6

Gespreksethiek Eerbiedvoordeander alsbasis voorpersoonlijkeenprofessionele gespreksvoering Gert Vierwind Indithoofdstuk staatdeethiekvanhetgesprekcentraal.Wezienhoewoorden inpersoonlijkeontmoetingenmensenkunnenbouwenenbreken.Hetgesprek in het gezin is cruciaal. Kinderen én hun ouders hebben het nodig erkend te worden inwie ze zijn: uniek ennooit geheel herleidbaar tot enig andermens of construct. Vandehulpverlener vraagt dit eenhouding van eerbied voor de cliënt. Hijmoet in staat zijn de eigen kennis en kunde gepast tewantrouwen endeze zorgvuldig inzettenom zijn cliënt alsuniekeAnder recht tedoen.

Deel III Techniek: handvattenvoor gespreksvoeringmet adolescentenenhunouders

7

Hulpverleningen zingeving Pratenover zinvragen inde hulpverlening Gert Vierwind

In dit hoofdstuk gaat het over zin en zinvragen. De veronderstelling is dat mensenzinzoekerszijnendat inveelprobleemsituatiesvoordecliëntdevraag naar zingeving op de een of anderewijze aan de orde is of kan komen. Soms brengt de cliënt zijn zinvragen expliciet inhet hulpverleningsgesprek in,maar vaakookniet.Het ismogelijkdat hij zichzelf er niet bewust van is dat enhoe deze vragenhembezighoudenof dat hij er eenvoudig voor kiest omdaarover niet met de hulpverlener te spreken. Waar het om gaat is dat de hulpverle nerhet belangvan zin en zingevingbinnendehulpverleningonderkent ende mogelijkheid biedt daarover te spreken. De zingeving van de cliënt kan een krachtbron zijn indehulpverlening. Zichtop loyaliteitbij adolescenten Hoe loyaliteit totuitingkomt enwatdatbetekent voorde hulpverlening Marleen Jagersma-vanDommelen ‘Eénbloed, één lijf, we komenuit dezelfde baarmoeder.’ Deze opmerking van een adolescent verwoordt treffend de onverbreekbare band tussen gezinsle den. De loyaliteit tussen familieleden, de familiale verbondenheid, is binnen het systemisch werken een belangrijk aandachtspunt. De vraag is hoe ado lescenten hun loyaliteit aan hun ouders zichtbaarmaken binnen de (gezins)

8

23

Made with FlippingBook - Online catalogs