Martine Noordegraaf en Gert Vierwind (red.) - Hulpverlening aan jeugd en gezin

Hulpverleningaan jeugdengezin

degeschiedenisvande residentiële jeugdzorgaandeordeenwordtbesproken hoe binnen deze vorm van hulpverlening de aandacht is verschoven van het kindnaarhetgezinen laterookhet socialenetwerk.Doorouders tebetrekken bij de hulpverlening kan een groter sociaal netwerk worden aangeboord en neemt dekans van slagenvandebehandeling toe. Deel II Theorie: dekennisdienodig isomprofessioneelmet adolescentenenhunouders tewerken Hoede samenlevinghet gezinslevenbeïnvloedt Een sociologische schets vanhet gezin inde laatmoderne samenleving WimDekker Aan de hand van een sociologische beschrijving van de laatmoderne samen leving wordt in dit hoofdstuk onderzocht wat het effect van de maatschap pelijke ontwikkelingen is op gezinnen. Individualisering heeftniet alleen ge leid totdrukop relaties,waardoordezeminder stabiel zijn,maarheeft relaties ook van karakter doen veranderen. Centrale begrippen in de sociologische beschrijving zijn ‘debalans vanautonomie enverbondenheid’, ‘depure relatie’ of ookwel ‘de gulzige relatie’ en reflectie. Ten slotteworden in dit hoofdstuk lijnengetrokkennaardeberoepspraktijk.

4

5

Deadolescent en zijnouders De rol vanverbondenheiden autonomie inde relatie tussenouders

enadolescenten JochumMuurling

Tijdens de adolescentie verandert er van alles in het leven van jongeren. Het leven van hun ouders is, zij het op een anderemanier, ook volop in ontwik keling.Het is goedvoor te stellendat de relatie tussenouders en adolescenten daarmeeookvolop inbewegingmoet zijn. Indie spannendedynamiek speelt voor beide partijende behoefte aan verbondenheid en veiligheid eenbelang rijke rol. Voor de adolescent geldt ook dat de behoefte om het eigen leven vorm te geven steeds belangrijkerwordt,wat voor ouders betekent dat ze zul lenmoetenbepalenwelke grenzen zede adolescent bieden.

22

Made with FlippingBook - Online catalogs