Taal een zaak van alle vakken - Wim van Beek en Marianne Verhallen

dat te vinden is op de website www.coutinho.nl/taalzaakvakken . In de hoofdstukken verwijzen we geregeld naar lesfragmenten in dit programma, in de vorm van kijkopdrachten. Zo krijgt de theorie direct een vertaling naar de praktijk. • In dit boek beschrijvenwe vervolgens stap voor stap hoe hetmodel gehanteerdmoet worden (hoofdstuk4). Dit wordt geïllustreerdmet een videoregistratie van drie integrale praktijklessen op de site. De oplettende lezerherkent inde foto’svanhoofdstuk4de situatiesvan de praktijklessen op de site. • Het boekbevat tot slot als bijlage een zestal compleet uitgeschreven lessen, verdeeld over onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Hiermeekunnen (aankomende) leerkrachtenhetWin-win-model in de eigen lespraktijkuitproberen en samenmet hun leerlingen erva renhoehetmodel indepraktijkwerkt.Opde site zijnmaterialen te vinden die in deze lessen gebruikt worden. Als het goed is, zul je merkenhoe snel je eigen leerlingen leren enhoe je aan tweekanten winst kunt behalen. Niet alleen het zaakvakonderwijs verbetert, maar er wordt tegelijkertijdheel veel taal geleerd. Het boek is dus niet geschreven om van de eerste tot de laatste blad zijde te lezen. Het is de bedoeling dat het flexibel wordt gebruikt. Je kunt er om te beginnen wat doorheen bladeren, alvast wat de lesfrag menten op de site aanklikken of de praktijklessen op de site bekijken, en weer terugkeren naar het boek. De hoofdstukken laten zich apart lezen. Dat heeft tot gevolg dat er in de tekst soms wat overlap is. De lezer die het boek vanhoofdstuk 1 tot 4doorwerkt, kande passages die bekend voorkomen snel doorlezen of overslaan. Geïntegreerd taal-zaakvakonderwijs is iets wat je als leerkracht moet uitproberen. Als je dit boek hebt gelezen en de voorbeeldlessen hebt gezien, kun je er eenbeginmeemaken. Jekunt je eigen lessenontwik kelenof de voorbeeldlessengeven,maar jekunt ook ‘kleiner’ beginnen. Het belangrijkste is dat je na het bestuderen van dit materiaal in je eigen klas met geïntegreerd taal-zaakvakonderwijs aan het werk gaat. Daarmee is de eerste stapnaar beter onderwijs gezet. Webondersteuning De website www.coutinho.nl/taalzaakvakken bevat lesmaterialen, videoregistraties en eenmultimediaal programmawaarmeehet lesmo del in verschillende voorbeeldlessen in beeldwordt gebracht. Ganaar www.coutinho.nl/taalzaakvakken ,maak eenCoutinho-account aan en typ vervolgens de unieke code in van bladzijde 2 van dit boek. Met deze code krijg je exclusieve toegang tot hetmateriaal.

Made with FlippingBook Online newsletter creator