Taal een zaak van alle vakken - Wim van Beek en Marianne Verhallen

Bij dit boek hoort een website. Voor het maken enmonteren van de videofragmenten die hierop staan bedanken we Cees de Vos, die niet alleen alles op beeld vastlegde en bij elkaar bracht, maar ook inhoude lijkmeedacht. De oorspronkelijke versie van het programma Win-win-model in beeld , ook op de site, is gemaakt doorMarcel Gaasterbeek, samenmet Betty vanDam enBart deHaan.Wewillendemensen vanCoutinho bedan ken voor hun creatievehulpbij deuitgave vandit boek.Hetzelfde geldt voor Roel Smit, die er weer in geslaagd is om de ingewikkelde ideeën helder in beeld te brengenmet speelse tekeningen. Het boekwordt er niet alleen leuker,maar ook duidelijker door. We hopen dat (aankomende) leerkrachtenmet veel plezier en enthousi asme aan de slag gaan met het boek en de bijbehorende materialen. Want uiteindelijk zullen zij het in de klas moeten doen. Als taal- en zaakvakonderwijs danmeer bij elkaar komen, als kinderen tegelijker tijd taal leren en kennis opbouwen, als ook de zwakkere leerlingen komen tot betere onderwijsprestaties, dan is ons gezamenlijk doel bereikt.

Wim vanBeek &Marianne Verhallen

Leeswijzer

Dit is een boek voor leerkrachten, voor leerkrachten-in-opleiding en voor iedereendie zichbezighoudtmet onderwijs.Het isniet alleen een boek om te lezen, maar ook ommee aan de slag te gaan. We willen leerkrachten graag instrumenten in handen geven waarmee ze hun eigen onderwijs daadwerkelijk kunnen verrijken. Het gaat hier niet alleen om het begrijpen, maar vooral ook om het leren toepassen, van een didactischmodel. Met behulp van dit model kunnen ze de koppe ling van taal- en zaakvakonderwijs tot stand brengen. De onderwijs praktijk is dus het begin- en eindpunt van dit boek. • In dit boek geven we eerst een beschrijving van geïntegreerd taal zaakvakonderwijs en we introduceren het didactische model, het Win-win-model (hoofdstuk 1 t/m 3). Dit model wordt in beeld gebracht in het multimediale programma Win-win-model in beeld ,

Made with FlippingBook Online newsletter creator