Taal een zaak van alle vakken - Wim van Beek en Marianne Verhallen

Wij zelf: • zagen hoe leerkrachten en leerlingen geïnspireerd raken door een goede voorbeeldles; • merkten dat ze daarnawillenwetenhoe ze verdermoeten; • ontdekten dat ermeer nodig is dan een voorbeeldles voor leerkrach ten om taal- en zaakvakonderwijs samen te brengen. Wat bleken de leerkrachtennodig te hebben?Niet één enkel voorbeeld uit één enkel vakgebied, maar verschillende voorbeeldlessen voor ver schillende jaargroepen. Een didactisch model, dat houvast geeft voor het koppelen van taal- en zaakvakonderwijs. Een stappenplan om zelf mee aande slag tegaan,met een lijst tips en aandachtspunten, getoetst aan de praktijk. Dát is het instrumentarium omniet incidenteel, maar structureel tewerken aan geïntegreerd taal-zaakvakonderwijs. Dit alles konniet zomaar tussen de bedrijven door ontwikkeldworden. Er kwamen middelen, van het hbo-innovatiefonds, de Hogeschool Haarlem en de Universiteit van Amsterdam, om een groot project te starten. Met een wisselend team van mensen (collega-pabodocenten, onderzoekers, leerkrachten en studenten) zijn we aan de slag gegaan. Tweemensenwetenmeer dan één,maar tien, twintig, dertigmensen... Iedereen die in de loop der jaren een bijdrage heeft geleverd aan het totstandkomen vanhetmateriaal zijnwe veel dank verschuldigd: • aanRuudWalst, die inhet begindirect betrokkenwas bij het ontwik kelen van ideeën en het opzetten van het project, een tijdlang op de achtergrond heeft meegedacht en in de slotfase een prachtige demon stratievideo heeft gemaakt; • aanRenéAppel, Henk Snoeken enAnke vanKampen, die vanuit de Universiteit van Amsterdam aan het ontwikkelen van het materiaal hebbenmeegewerkt; • aanMarianBlankman, Bart deHaan enBetty vanDam, die als leden vanhet projectteammet niet-aflatende inspiratie en ijver hebbenmee gewerkt aanhetuitwerkenvanhet didactischmodel enhet ontwikkelen van voorbeeldlessen.Marian trokde lijnendoornaar aardrijkskundeen verkeer, Bart en Betty hebben zich vooral op de taalkant geconcen treerd. Al die vrijdagochtenden: het isniet zomoeilijkomgoedmateri aal voor leerkrachten temaken als jemet zulke fantastische docenten samenwerkt. • aan alle leerkrachten die de lesopzetten enmaterialen in de praktijk hebben uitgeprobeerd, én aan hun leerlingen die enthousiast wilden lerenover tijgers, dewind,magneten, files, botjes enwat al nietmeer...

Made with FlippingBook Online newsletter creator