Taal een zaak van alle vakken - Wim van Beek en Marianne Verhallen

Voorwoord

Er is eengezegde inhetNederlandsdat luidt ‘tweemensenwetenmeer dan één’. Misschien is het zelfs zo dat twee mensenmeer weten dan twéé. Wij hebben dat in ieder geval direct ervaren toen we collega’s werden en samen gingen werken op de Pabo Haarlem. Komend uit twee totaal verschillende werelden, natuuronderwijs en taalontwikke ling: wie had kunnen vermoeden dat er meer dan tien jaar later een boek zou verschijnenwaarin beide vakgebieden samenkomen? Het gemeenschappelijke startpunt was ‘verbetering van onderwijskan sen’. Kinderen uit lagere sociale milieus en kinderen die het Neder lands als tweede taal leren blijven achter bij hun meer taalvaardige klasgenootjes.Zeprofiterenniet voldoende vande les. Lerenen taal: op school kunnendie tweeelementenniet gescheidenworden.Onzegeza menlijke inspanning was dan ook om ze zo snel mogelijk zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. We begonnenmet simpele voorbeeldlesjes, aan de hand van een tekst uit het leerboek over elektriciteit. Het bleek tewerken: leerkrachten en leerlingenwerden enthousiast. Er gingniet één,maar een groot aantal lampjes branden: De leerkrachten: • kregen een andere kijk op de rol van taal bij zo’n zaakvakles; • zagenwaar de kinderen bij het lezen van de tekst tegenaan liepen; • werden zich bewust van de voordelen van een koppeling van taal- en zaakvakonderwijs; • zagenhoe in een les hetmes aan twee kanten kan snijden. De leerlingen: • konden allemaalmeedoen; • warenmeer betrokken enhadden zichtbaarmeer plezier; • bouwden daardoor zelfvertrouwen op; • leerden taal terwijl ze met stroom, geleiding en verbindingen bezig waren.

Made with FlippingBook Online newsletter creator