Marianne Verhallen en Ruud Walst - Taalontwikkeling op school

Bij de tweededruk Eenboekover taalontwikkelende interactievoorziet ineenbehoefte. Dat blijktuitdeverschillendereactiesdiewe inde loopder jarenhebbenont- vangen.Wewilden ‘een inspirerend, goed leesbaar en opde praktijk ge- richt boek’ schrijven, enwe zijnblij temerkendat dit is gelukt. Veel leer- krachtenenstudentengebruikenhetennoemenhet ‘heelbruikbaar inde klas’. Maar het werd natuurlijk wel tijd voor een update; de ideeënvorming rond taalontwikkelende interactie heeft uiteindelijk niet stilgestaan. Het verzoekvandeuitgever eenherzienedruk te verzorgenkwamons daar- omgoedvanpas.Wezijnaandeslaggegaanenhebbenhetboekgeactua- liseerd, aangevuldenaangescherpt. Nieuw is dat wij ons in deze druk niet alleen richten op basisschool leerkrachten en pabostudenten , maar ook op (aankomende) leidsters vanpeuterspeelzalen, kinderdagverblijven ende voorschool.We hebben voorbeelden toegevoegduit depraktijkvan jongekinderen en specifieke opmerkingengemaakt voor (aankomende) leidsterswaar dat nodigwas. Ookvoorde leidsters ishetbelangrijk tewetenwatde taalgroeimiddelen inhoudenenhoezijdie ingesprekkenmetpeuterskunnengebruiken.Het isnodigdat leidsters juist bij deallerkleinstende taalontwikkeling inten- sief stimuleren om te voorkomen dat deminder taalvaardigen al in een vroeg stadiumachteropraken. Alswe inde tekst hetwoord leerkracht gebruiken, verwijzenwe daar- meenaar leerkrachtenen leidsters. In opleiding en nascholing hebben we nauw samengewerkt met leer- krachten, studentenenpabodocentendiemethetboekwerkten. Zijgaven aanwaar indepraktijknoghobbels liggenenwaar extraaanvullingenof voorbeeldennodig zijn. Zokregenwij scherp zicht opdewensenvanhet veld.Aldezebevindingenhebbeneenplekgekregen indezenieuwedruk. Ideeën, actiepunten en handreikingen uit de eerdere versie hebben we waarnodigverduidelijkt enaangevuld. Wij bedankenal degenendiehunervaringenmetonswildendelen. Even- als bij de vorige druk hebbenwe collega’s, werkzaam in het basisonder- wijs, gevraagdmee te lezen en commentaar te leveren op deze nieuwe versie.Wedankenmet nameAnneloes, Gabriëlla enDebbie voor hun re- acties. SpecialedankaanElja, eendierbarevriendinencollega, die redac- tioneleondersteuningenmenig stilistischadviesgaf.

Made with FlippingBook - Share PDF online