Chris L. van Ligtenberg en Hero P. Wit - Audiologie en audiometrie

Hoofdstuk 1 Geluid

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Inleiding

Geluidstrillingen

Spectra

Geluidsdruk. Geluidsintensiteit Additie van geluidsniveaus

Zwevingen.Modulaties

Filters

Lineaire en niet-lineaire vervorming

1.1 Inleiding 1.1.1Wat is geluid?

Nadenkend over geluid en waarneming van geluid door het gehoor lijkt het moeilijk te zijn om een doeltreffend antwoord te geven op simpele vragen zoals:Wat is geluid?Wat is waarneming? Is geluid datgene wat wij horen? Als er geen waarneming is, of geen oor om te horen, is er dan geluid? Als op de Noordpool een gierende sneeuwstorm woedt of als golven met donderend geweld breken op de rotsen, maar er is niemand om het gie rende geluid of het donderend geraas waar te nemen, is er dan geluid? Het was George Berkeley, een Iers wijsgeer van Engelse afkomst die, om streeks 1700, zich deze vraag stelde. In filosofische zin zou men inderdaad kunnen zeggen dat er geen geluid kan zijn als er niemand is die het kan horen of waarnemen. Aldus beschouwd is geluid een gewaarwording die alleen bestaat doordat er een luisteraar is die het geluidwaarneemt. Het lijkt alsof de verschijnselen geluid en gewaarwording onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zonder geluid geen waarneming of gewaar wording – en omgekeerd; daar waar het gehoor ontbreekt, is geluid voor de betrokkene afwezig.

1

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker