Chris L. van Ligtenberg en Hero P. Wit - Audiologie en audiometrie

Gedachten als deze zijn nogal droefgeestig, maar maken ons er in ieder geval van bewust dat het kunnenwaarnemen van geluiden buitengewoon belangrijk is. Het niet kunnenwaarnemen van signalen uit de geluidswereld rondom ons kan leiden tot eendiepe vorm vanbestaansverschraling. 1.1.3De nauwkeurigheid van het waarnemen Het zal verwonderingwekken dat het auditieve systeem – dat slechts een luttel aantal kubieke centimeters van ons lichaam uitmaakt – tijdens het waarnemen in staat is ons in te lichten over de aard van de geluidsbron en over de richting waar deze zich bevindt en soms ook over de afstand tot ons. Daarnaast is het gehoororgaan in staat om op zeer fijnzinnige en genuanceerde wijze kleine verschillen in geluiden, maar ook snelle opeenvolgende veranderingen in een geluid, te onderscheiden. Zelfs emotionele kenmerken van bijvoorbeeld een stem kunnen worden waargenomen. Het valt op dat de mens in een uit gesproken zin emotionele kenmerken als angst, dreiging of verwondering kan waarnemen, terwijl in het fysische geluidspatroon nauwelijks of geen ver schillen meetbaar zijn. Voor een luisteraar is het stemgeluid specifiek van karakter. Het stemgeluid kan als het ware voor de luisteraar een ‘vingerafdruk’ zijn. Dewaarneming van (spraak)geluiden is zelfs ingebed in de taal. Voorbeelden zijn: ‘Haar stem vervulde mij met warmte.’ ‘Het snerpende gegil ging ons door merg en been.’ Er zijn zelfs woorden die geënt zijn op klank nabootsingen (onomatopeeën), zoals tiktak, koekoek, enzovoort. Het auditieve systeem is tot zeer fijnzinnige geluidswaarnemingen in staat. 1.1.4Audiologie Enerzijds is voor een beter begrip van het proces van geluidsgewaarwording – of eenvoudiger gezegd, van de wijze waaropwij horen of hoe wij waarnemen – kennis van de karakteristieke natuurkundige eigenschappen van geluids trillingen onontbeerlijk. Anderzijds kunnen soms enkele aspecten van de auditieve waarneming begre penworden door de kennis van de anatomie en de fysiologie van het auditieve systeem. Vaak is echter slechts enig begrip van de aard van de geluids waarneming mogelijk als resultaat van een gedragsmatige studie of van een psychofysisch experiment.

3

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker