Chris L. van Ligtenberg en Hero P. Wit - Audiologie en audiometrie

Hieruit kan enigszins duidelijk worden welke mechanismen in het auditieve systeem aanwezig zijn die ons die specifieke geluidsgewaarwordingen geven. Helaas kan dan nog niet worden aangetoond welke gedetailleerde fysio logische processen hieraan ten grondslag liggen. De wetenschap van de audiologie houdt zich bezig met de studie naar de relatie tussen de karakteristieke fysische eigenschappen van geluidstril lingen die het oor van de luisteraar bereiken en de hoorsensaties of geluidsgewaarwordingen die zij veroorzaken. Ook omvat de audiologie het onderzoek naar de werking van het auditieve systeem, dat in staat is deze geluidssensaties teweeg te brengen. Audiologie is de wetenschap waarinnatuurkunde, zintuigfysiologie enpsychoakoestiek zijn vervat. Geluid wordt opgewekt door een geluidsbron die in trilling wordt gebracht (bijvoorbeeld een aangestreken vioolsnaar of een trillende luchtkolom in een aangeblazen fluit). Geluid wordt hoorbaar indien de trillingen voldoende snel zijn en de geluidsbron via eenmedium voldoende geluidsenergie kan afgeven. Geluiden kunnen geclassificeerdworden in drie hoofdgroepen. Sommige geluiden hebben een klankkarakter , zoals het geluid van een mu ziekinstrument of een zangstem.Anderegeluiden hebben een impulskarakter , zoals handgeklap of een pistoolschot. Geluidenmet een ruiskarakter zijn bij voorbeeld bladgeritsel, applaus, of het geluid van de branding van de zee. Geluid heeft een medium nodig om zich voort te planten. Dit medium kan zijn: a) een gas, b) een vloeistof, c) een vaste stof. De snelheid van de voort planting van geluid door diverse stoffen is zeer verschillend, zoals de volgen de tabel laat zien. 1.2Geluidstrillingen 1.2.1 Inleiding

Tabel 1.1 GAS

VLOEISTOF

VASTE STOF

lucht:

340m/s

water:

1440m/s 1450m/s

koper:

4700m/s 6260m/s

waterstof: 1285m/s

kwik:

aluminium:

4

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker