John Bassant en Sijtze de Roos - Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners

M ethoden voor sociaal - pedagogisch hulpverleners

de (onbedoelde) effecten van je eigenoptreden is eenbasisvoorwaarde voor elke vorm van hulpverlening en dient als grondslag voor elkemethode. De sph’er zal overbepaalde kerncompetenties moetenbeschikken: eengoedont wikkeldpositiegevoel, het vermogen om verantwoordelijkheidmet cliënten tedelen endedialoog aan te gaan, eengoedbegrip vandemaatschappelijke enorganisatorische context, het vermogenom systemisch enprocesmatig te werken, endevaardigheid tothetontwikkelenvaneenhelpende relatie (Jan sen, 2003).Dat alleenal is lastigomdat deorganisatorischedrukop bewezen effectiviteit de laatste jaren sterk toeneemt, waardoor hulpverlenersmeer en meer benaderdworden als (onderling verwisselbare) uitvoerders van voor geschrevenmethodendiehuneffectiviteitbewezenzoudenhebben.Zetdeze tendens zich verder door, danwordenhulp en zorgniet alleen losgekoppeld vandepersoonvandehulpvrager,maarooknogeensvandepersoonvande hulpverlener. Wij zijn daar geen voorstander van, integendeel. Zoals gezegd leunt het verlenen vanhulpop contact en aandacht. Zondermedemenselijkheid leidt methodiekmaar al te gauw tot de amorele instrumentaliteit van de snelle, vraaggerichteoplossingvanproblemendie toevalligaaneenpersoonkleven. Hetomgekeerde isechternetzowaar: zondermethodischevaardigheidkrijgt medemenselijkheidgeenvorm. sph’ershebbendaarom–ookopmethodisch vlak–kwaliteitennodigomgoedehulpverleners tekunnenworden.Omaan de verwervingvandezekwaliteitenbij tedragen isdit boekgeschreven. Voordeverdereontwikkelingvande sociaal-pedagogischehulpverlening–of breder: de agogischebenadering vanpsychosocialeproblematiek– is eerst en vooraleensystematischoverzichtnodigvanwatsph’ers indepraktijkdoenom cliëntenbij te staan, envanwelkemethodenzij zichdaarbij bedienen. Zelfs uit een korte inventaris komen zoveel methoden tevoorschijn, dat volledigheid niet op zinnige wijze na te streven valt, en bovendien zinloos zou zijn vanwege de snelle veroudering vanbepaaldemethoden, of hetmo dieuzekaraktervanweerandere.Omnogmaar tezwijgenvande terminolo gischeverwarringdieogenblikkelijkoptreedtwaarbegrippenalsmethodiek, methode,werksoort ofwerkvormgebezigdworden. Volledigheid strevenwij daaromniet na en evenminwillenweons inde finitiedebattenbegeven.Wij beperkenons totpraktijkendie redelijk lijken te sporenmetde relatieve traagheidvande specifiekepsychosocialeproblemen waarop zij gericht zijn. Ons doel is om een representatieve staalkaart te ver strekkenwaarmeedegebruiker zijnvoordeel kandoen.Met dit boekbieden

2 Doelstelling

20

Made with FlippingBook - Online catalogs