Goed geschreven - Wilma van der Westen

Top-downaanpak

Het analysemodel beslaat vijf niveaus waarop je een tekst kunt beoordelen. De niveaus werken als een top-downaanpak. De student begint zijn tekst te verbe teren op niveau 1, daarna op niveau 2, enzovoort. De ervaring leert dat de verbe terde teksten door deze aanpak ook op de ‘lagere’ niveaus er beter uit gaan zien. Wanneer een student aan veel doelen moet werken, kan het nodig zijn om twee keer een module te volgen. Bespreek dan met de student dat hij zich tijdens de eerste module richt op deel 1 van het analysemodel, intussen werkt aan taalont wikkeling (o.a. aan het werken met een teksten- en woorddossier) en probeert deel 1 voldoende af te ronden. Tijdens de tweede module pakt de student dan deel 2 van het analysemodel bij de kop. Deel 1 gaat over de tekst als geheel en de tekststructuur. Dit niveau heeft te ma ken met het selecteren, indelen en structureren van het materiaal op een wijze die past bij het publiek en de situatie. Je verplaatsen in de lezer is voor een schrij ver een lastig parket. De feedback van de docent (en medestudent) geeft de stu dent zicht op hoe zijn tekst op de lezer overkomt. Zorg ervoor dat de feedback plaatsvindt in de vorm van een leergesprek. De schrijver zal snel willen uitleggen wat hij bedoelde. Maak hem erop attent dat dat er dus niet staat. Dat je dat niet kan opmaken uit de tekst. De feedback van de docent is van groot belang. De docent geeft feedback op drie punten: de fouten, het schrijfproces, en feedback als motor tot taalontwik keling. De bespreking van de tekstanalyse draait niet alleen om het aanwijzen en labelen van fouten om die te laten verbeteren. Bespreek ook de manier waarop de tekst geschreven is en laat de student ontdekken hoe hij die kan verbeteren. Vaak kijken studenten in de module Goed geschreven voor het eerst met een andere blik naar hun eigen tekst. Dat schrijven ook herschrijven is, dat een tekst nooit in één keer geschreven en af is, is niet altijd de praktijk van schrijven in op leidingssituaties. Taalvaardigheidsontwikkeling is iets van de lange adem, je verbetert de taalvaar digheid niet in een module van acht bijeenkomsten. De bedoeling van Goed ge schreven is dan ook niet om een studiepunt voor de module te behalen, maar om betere teksten ná de module te schrijven, en om het proces van taalontwikkeling Deel 2 heeft betrekking op het taalmateriaal: de zinsbouw, de keuze van woor den, de juiste formulering en de taalverzorging, waaronder spelling. Feedback als motor tot taalontwikkeling

Made with FlippingBook Learn more on our blog