Goed geschreven - Wilma van der Westen

aanpak is op diverse andere hogescholen nu tien jaar ervaring opgedaan, tijd voor een nieuw jasje!

Voor u ligt dan ook de tweede, herziene druk van Goed geschreven . In de tekst van dit boek zijn veel voorbeelden van studenten opgenomen. Zonder de bereid heid van studenten om hun teksten af te staan, zou ik niet aan zo veel reële voor beelden voor dit boek zijn gekomen. Ik bedank hen hier van harte voor. Verder veel dank aan de docenten Ondersteunend Onderwijs Nederlands. Door hun kritiek, vragen en opmerkingen werd ik gestimuleerd om zaken verder uit te werken, aan te scherpen, toe te voegen en te wijzigen. Met name bedank ik Edith Alladin voor haar inhoudelijke bijdrage, haar kritische blik en vooral voor de ple zierige samenwerking. Verder dank aan Yara Young Ramirez, Burger Vliegenthart en Peh Jing Ip, voor hun steun op de achtergrond. Goed geschreven kan gebruikt worden in ondersteunend taalonderwijs en past in het kader van een taalbeleid waarin naast ondersteuning van taalzwakke stu denten ook aandacht is voor taalontwikkeling in de hele opleiding. Taalbeheer sing is dan niet langer een apart vak, maar is geïntegreerd in het curriculum en staat ten dienste van de (taal)eisen die de opleiding en het beroep stellen. De studenten brengen de teksten in die zij voor hun opleiding of (toekomstig) be roep schrijven. Daardoor is de aanpak dan ook opleidingsonafhankelijk en tegelij kertijd door het werkenmet opdrachten uit de opleiding ook opleidingsspecifiek. Goed geschreven is ontwikkeld vanuit mijn jarenlange ervaring in het begelei den van hbo-studenten bij het vergroten van hun schrijfvaardigheid aan de hand van eigen teksten. Die teksten hadden ze geschreven voor hun opleiding, en niet voor het vak Nederlands, en dit maakt nogal verschil uit. Een tekst die voor de eigen opleiding is geschreven, geeft een reëler beeld van het niveau van schrijf vaardigheid van de studenten dan een tekst geschreven binnen het vak Neder lands of communicatieve vaardigheden. Je ziet aan de schrijftaken voor de oplei ding of de student het geleerde toepast in reële situaties en je krijgt zicht op de onderdelen die onderhoud behoeven. De aanpak Goed geschreven en de opzet van het analysemodel zijn gebaseerd op de fouten die daadwerkelijk voorkwamen in de teksten die studenten voor hun opleiding schreven. Die fouten heb ik, in samenwerking met de toenmalige do centen Ondersteunend Onderwijs Nederlands, verzameld in de periode 1993 tot 2002 waarin ik bij De Haagse Hogeschool coördinator was van het Ondersteu nend Onderwijs Nederlands. Voor de docent

Made with FlippingBook Learn more on our blog