Goed geschreven - Wilma van der Westen

Voorwoord

De meeste studenten hebben tijdens hun vooropleiding geleerd om zakelijke teksten te schrijven. Misschien niet zo vaak een tekst met een omvang zoals we die in het hoger onderwijs verwachten, maar het schrijven van zakelijke teksten is voor de meeste studenten niet nieuw. Toch valt menig ingeleverde tekst be hoorlijk tegen. Het zijn de spelfouten die het eerst in het oog lopen, maar die vormen slechts het topje van de ijsberg. Dit verschijnsel roept veel vragen op. Hoe komt dit? Wat is hier aan de hand? Hoe komt het dat zaken die in het onderwijs aan bod zijn gekomen niet toege past worden in reële schrijfsituaties? Hoe komt het dat een leerling die een tekst schrijft voor Nederlands op zijn taal let, maar wanneer hij een stuk schrijft voor zijn opleiding of een mail stuurt naar de docent diezelfde aandacht voor taalver zorging achterwege laat? Het is gissen maar een aantal zaken valt wel op: zaken die een permanent on derhoud behoeven, zoals schrijven of werkwoordspelling, komen in het onder wijs niet voortdurend aan de orde. Er wordt wel geschreven maar teksten wor den ingeleverd voor een cijfer en leerlingen krijgen nauwelijks de mogelijkheid te reflecteren op hun eigen teksten en die te herschrijven. Iedereen die schrijft binnen zijn beroep weet hoe vaak je als schrijver wikt en weegt, schaaft en bij schaaft. Een tekst is nooit in één keer af. Natuurlijk, de positie van taal is maatschappelijk gezien veranderd. Jongerentaal, sms-taal, chatten en mailen hebben hun weerslag op de taalvaardigheid. Ook de toename van meertaligen en anderstaligen. Toenemend tweetalig voortgezet onderwijs en internationaal onderwijs. Met wie hoor je in het dagelijks leven als jongere nog correcte taal te spreken? Ook die trend eist zijn tol. Ik wilde met deze nieuwe aanpak zoveel mogelijk een reële schrijfsituatie bena deren en lang heb ik gezocht naar een aanpak waardoor studenten het geleerde daadwerkelijk gaan toepassen in de praktijk. Voor veel studenten is het onder werp zakelijk schrijven niet nieuw. Meer van hetzelfde is dan niet zinvol.

De aanpak van Goed geschreven is ontwikkeld op De Haagse Hogeschool in de periode 1997 tot 2002. In 2002 verscheen de eerste druk van het boek. Met de

Made with FlippingBook Learn more on our blog