Chinees? 'n Makkie! Deel 4 - Tin Chau Tsui & Sven Bosch

Chinees? ’n Makkie!

Deel 4

In deze reeks zijn verschenen:

■ Chinees? ’n Makkie! – Deel 1 ■ Chinees? ’n Makkie! – Deel 2 ■ Chinees? ’n Makkie! – Deel 3 ■ Chinees? ’n Makkie! – Deel 4 ■ Chinees? ’n Makkie! – Docentenhandleiding

■ Chinees getoetst – 250 oefenvragen op weg naar B1

Meer informatie op www.coutinho.nl .

Chinees? ’n Makkie! Deel 4

Zhōngwén Hǎoxué 中文 ? 好学!

dì-sì cè 第四 册

Tin Chau Tsui, Sven Bosch

Tweede, herziene druk

c u i t g e v e r ij c o u t i n h o

bussum 2022

www.coutinho.nl/chineesmakkie4-druk2 Je kunt aan de slag met het online studiemateriaal bij dit boek. Dit materiaal be staat uit audio en bijlagen en voor de snelle route de (digitale) oefeningen.

© 2009/2022 Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor de readerre geling kan men zich wenden tot Stichting UvO (Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicen ties, www.stichting-uvo.nl). Voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in knipselkranten dient men contact op te nemen met Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, www.stichting-pro.nl).

Eerste druk 2009 Tweede, herziene druk 2022

Uitgeverij Coutinho Postbus 333 1400 AH Bussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl

Omslag: Linda van Putten, Maartensdijk Beeld: zie www.coutinho.nl/chineesmakkie4-druk2

Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. De personen op de foto’s komen niet in de tekst voor en hebben geen relatie met hetgeen in de tekst wordt beschreven, tenzij het anders vermeld is.

ISBN 978 90 469 0826 6 NUR 112

Inhoud

Dit betekenen de symbolen

9

Zo werkt Chinees? ’n Makkie!

10

Online materiaal

12

Thema 1 In Beijing

在飞机场。

13 22 30

Les 1 Les 2 Les 3

请您先填一下登记表。

餐厅在二楼。

Thema 2 Op bezoek

面条,馒头还是米饭?

39 49 58

Les 4 Les 5 Les 6

这么多的菜!

肯定不如中国菜健康 。

Thema 3 Op schoolbezoek

今天我们班来了一位客人。 请你再说一遍,大声点儿说。 老师给我们留作业了吗?

68 77 86

Les 7 Les 8 Les 9

Thema 4 Op schoolreis

通知。

95

Les 10 Les 11 Les 12

我们跑着去超市,好吗?

103 112

在邮局。

Thema 5 Openbaar vervoer

东单离这里远吗?

122 131 141

Les 13 Les 14 Les 15

武圣路到了。

哎呀!肯定赶不上了!

Thema 6 Nieuwsfeiten

听说她被救护车送到医院去了。

151 160 169

Les 16 Les 17 Les 18

中国人有一边吃饭,一边看电视的习惯。

让我们一起来看看天气情况。

Thema 7 Terug naar Nederland

很多外国朋友回国以前,都会去那里购物。 这件是今年最新的款式,也是最便宜的了!

178 186 195

Les 19 Les 20 Les 21

你的飞机几点起飞?

Thema 8 Contact houden

祝你身体健康、学业进步!

204 213 222

Les 22 Les 23 Les 24

买一个新的、白色的笔记本电脑。

打八折才买。

Cultuurthema’s

Thema 1 Moderne Chinese geschiedenis tot 1949

Historische contacten tussen China en Europa De vroege jaren van de Chinese Republiek (1912-1925) D e Chinese Burgeroorlog, de Tweede Sino-Japanse Oorlog en de stichting van de Volksrepubliek

19 28

Les 1 Les 2 Les 3

37

Thema 2 De periode van Mao Zedong (1949-1976)

De Grote Sprong Voorwaarts

46 56 65

Les 4 Les 5 Les 6

De Culturele Revolutie

Het hukou-systeem en de administratieve indeling van China

Thema 3 De Chinese Communistische Partij in het hedendaagse China

De Chinese Communistische Partij en de Chinese overheid

74

Les 7 Les 8

D e opening naar de buitenwereld en de Chinese Communistische Partij in het buitenland

83 92

Democratie in China

Les 9

Thema 4 Bijzondere Chinese gebieden

De Speciale Administratieve Regio Hongkong De Oeigoerse Autonome Regio Xinjiang

100 109 119

Les 10 Les 11 Les 12

Taiwan

Thema 5 Klassieke Chinese literatuur

De Vier Boeken en Vijf Klassieken

128 138 148

Les 13 Les 14 Les 15

De Dertien Klassieken

De Vier Grote Klassieke Romans

Thema 6 Moderne Chinese literatuur

De Nieuwe Cultuurbeweging en Lu Xun

157 166 175

Les 16 Les 17 Les 18

Moderne Chinese literatuur aan het begin van de twintigste eeuw

Klassieke en moderne Chinese poëzie

Thema 7 Hedendaagse Chinese literatuur

Mo Yan Yu Hua

184 193 202

Les 19 Les 20 Les 21

Censuur in de boekindustrie in het hedendaagse China

Thema 8 De Volksrepubliek China onder leiding van Xi Jinping

Made in China 2025

210 219 228

Les 22 Les 23 Les 24

Partijideologie en politiek-economisch beleid De Chinese droom en China’s buitenlandbeleid

Gegevens voor leerling B

231

Over het Chinees

234

Woordenlijst CH-NL

251

Woordenlijst NL-CH

263

Dit betekenen de symbolen:

Luisteren

Spreken

Schrijven

Lezen

Woorden

Over China en het Chinees

Verder leren

9

Zo werkt Chinees? ’n Makkie!

Elke les begint met Nieuwe woorden en een Dialoog of leestekst . In deel 4 komt geen pinyin meer voor, behalve bij de woordenlijsten, taalwijzer en cultuur.

Chinees? ’n Makkie! bestaat uit 24 lessen. Hier begint les 9.

Na de dialoog of lestekst volgt de Taalwijzer met uitleg over de Chinese taal.

Een ander vast onderdeel is Karakters schrijven . Vind je de vakjes te klein om in te schrijven? Download de schrijfoe fening dan van de website.

In de woordenlijsten krijg je soms in plaats van een Nederlandse vertaling een synoniem in het Chinees. Dit synoniem ken je uit een van de eerdere delen.

10

De audio voor de luisteroefeningen staat op de website.

De lessen zijn verdeeld over acht thema’s. Dit is het thema Op bezoek

Tussen de vaste onderdelen staan de oefeningen. Aan het mannetje kun je zien wat voor oefening of onderdeel het is. Er is nog maar weinig uitleg in het Nederlands. Bij onderdelen die eerder aan bod zijn geweest, zoals woordenschat, dialoog of instructies is de instructie in het Chinees.

De les wordt afgesloten met een onderdeel over de Chinese cultuur. Er zijn acht cultuurthema’s , steeds verdeeld over drie lessen.

Aan het eind van elke les staat een verwij zing naar oefeningen uit Chinees getoetst - 250 oefenvragen op weg naar B1 . Als je deze oefeningen maakt en het onderdeel ‘Materiaal snelle route’ op de website ook, bereid je je optimaal voor op het eindexa men Chinees.

Als je sneller Chinees wilt leren, doe dan de oefe ningen op de website bij Materiaal snelle route .

11

Online materiaal

Op www.coutinho.nl/chineesmakkie4-druk2 vind je het online materiaal bij dit boek. Dit materiaal bestaat uit: ■ audio ■ (digitale) oefeningen ■ bijlagen

Voor de snelle route komt daar bij: ■ meer nieuwe woorden ■ oefeningen

Voor docenten is een docentenhandleiding beschikbaar met didactische achtergronden en een webpagina met links en bijlagen. Daarbij kunnen docenten een aanvulling aan vragen met specifieke tips en antwoorden bij Chinees? ’n Makkie! Deel 4 . Zie de website bij dit boek.

12

第一课 在飞机场。

第一课 在飞机场。

新词语

1 见到 2 介绍

jiàndào

zien, ontmoeten

jièshào

introduceren, voorstellen

3 werkwoord + 一下

werkwoord + yīxià eventjes + werkwoord

yīlùshàng

onderweg (tijdens) de reis

4 一路上

bāng

helpen

5 帮 6 拿 7 用

pakken, nemen, dragen

yòng

gebruiken, hoeven

xiāngzi

koffer, kist, doos

8 箱子

chén

zwaar

9 沉

rùjìng dàtīng

aankomsthal

10 入境大厅

公共汽车 luchthavenbus

gōngjiāochē

11 公交车

jīchǎng bāshì

12 机场巴士

13

第一课 在飞机场。

会话

爱荷 : Thomas , Thomas , 我们在这里! Thomas : 你好 , 爱荷!见到你很高兴。 爱荷 :

见到你我也很高兴。来 , 我来介绍一下。这是我爸 爸。

Thomas : 李先生 , 您好!认识您很高兴。 李先生 : 你好 , Thomas 。认识你我也很高兴。欢迎你来北京。 一路上好吗?累不累? Thomas : 我在飞机上睡了一觉 , 所以不觉得累。 李先生 : Thomas , 你不但会说汉语 , 而且说得很好! Thomas : 哪里哪里 , 我说得不好。 爱荷 : 我们走吧。来 , 我帮你拿行李。 Thomas : 不用 , 不用!我自己来。 李先生 : 你的箱子很沉 , 还是让我来吧! Thomas : 真不好意思。 李先生 : 别客气。走吧! Thomas : 这个入境大厅真大。我们坐公交车还是坐机场巴士? 爱荷 : 坐我爸爸的车。

14

第一课 在飞机场。

语言指南

■ Het werkwoord 来 betekent ‘komen’ , maar in combinatie met andere werkwoorden krijgt 来 een andere betekenis: ‘zullen’, ‘laten’. Bijvoorbeeld: 我来介绍一下。 Laat me even … voorstellen. 我来看一下。 Laat me even kijken. In les 6 van deel 3 van Chinees? ’nMakkie! heb je gezien dat ook 让 ‘laten’ (doen) betekent. Het verschil is dat 来 vaak wordt gebruikt op een iets dwingender toon. Bijvoorbeeld: 让我介绍一下我的朋友。 Laat me even mijn vriend voorstellen. (een verzoek om iemand te kunnen voorstellen) 我来介绍一下我的朋友。 Laat me even mijn vriend voorstellen. (iemand voorstellen zonder een verzoek te doen of dit kan)

Thema 1: In Beijing

■ In de dialoog staat:

Kom, ik help je met het dragen van de bagage.

来,我帮你拿行李。

Dat hoeft echt niet! Ik doe het zelf wel.

不用,不用!我自己来。

Met 来 kun je de actie van de vorige zin vervangen. Het woord 来 in de tweede zin ver vangt dus 拿行李 . In zinnen met 来 als vervanging van een actie mag je ook 让 toevoe gen. De betekenis blijft zo goed als gelijk: 我自己来 = 让我自己来。

■ 睡觉 betekent ‘slapen’. Een slaapje of een dutje doen, is 睡一觉 . In de dialoog staat 睡 了一觉 . Dat betekent natuurlijk: ‘een dutje gedaan hebben’, door het partikel 了 .

1 听录音,为图片标号码。 Luister naar de tekst en zet het juiste nummer bij de fotoʼs.

a

b

15

第一课 在飞机场。

d

c

2 听录音,找答案。 Luister naar de tekst en omcirkel het juiste antwoord.

李先生认识我爸爸。 李先生不认识我爸爸。

爸爸来介绍一下。 李先生来介绍一下。 他没有行李。 他的行李很多。 北京的飞机场大。 荷兰的飞机场大。

1 a b 2 a b 3 a b

c d c d c d

没有人拿行李。 他自己拿行李。

飞机很大。 飞机不多。

说荷兰语

3

1 真不好意思。让我自己拿行李吧。 2 我的箱子不沉,您不用帮我拿。 3 我来介绍一下:这是我的汉语老师。

4 你来中国我们很高兴。欢迎你! 5 他不但会说英语,而且说得很快。 6 他不在飞机场,我们走吧! 7 他们坐机场巴士,我们坐公交车。 8 北京机场的入境大厅比荷兰机场的入境大厅大。

说汉语

4

Werk in tweetallen. Maak samen een dialoog aan de hand van de volgende infor matie. Een Chinees is net geland op Schiphol en staat in de HEMA (gebouw 44) tussen Arrivals 3 en 4. Hij belt zijn Nederlandse vriend om te vragen waar hij een treinkaartje naar Amsterdam kan kopen. De vriend leidt hem telefonisch naar de balie van de NS (gebouw 18).

16

第一课 在飞机场。

Thema 1: In Beijing

5

写汉字

场 场 介 介 绍 绍

帮 帮

拿 拿

复习

6

Herhaling.

今年七月中 1 ,我们打算去北京 2 。我一定要 3 长城和故宫。 去北京以前,我在中国大使馆的网上下 4 了签证申请表。 5 申请表很简单,一点儿都不难。七月初,我们开始 6 行李。明天我们就 要去北京了,我一点儿也不 7 ,我很高兴。

17

第一课 在飞机场。

1 a 间

b 头

c 旬

d 里

2 a 旅游 3 a 音乐

b 工作 b 跳舞

c 上课 c 参观

d 锻炼 d 运动

4 a 来 5 a 写

b 了 b 画

c 面 c 填

d 载 d 交

6 a 修理 7 a 有空

b 收拾 b 希望

c 组织 c 紧张

d 打算 d 喜欢

打字

7

Typ een e-mail aan een vriend. Vertel dat je volgende week naar Beijing gaat en hoopt hem te kunnen ontmoeten op het vliegveld.

找正确的搭配

8

1 认识您很高兴。 2 你不但会说汉语, 3 来,我帮你拿行李。 4 一路上好吗?累不累? 5 来,我来介绍一下。 6 你说汉语说得很好!

a 我睡了一觉,不累。 b 不用!我自己来。 c 哪里哪里,我说得不好。

d 这是李先生。 e 而且说得很好!

f 认识你我也很高兴。

说汉语

9

1 Op het vliegveld hebben we een Nederlander ontmoet. 2 Tijdens de reis was het heel slecht weer.

3 Ik heb niet alleen frisdrank gedronken, ik heb ook heel veel bier op! 4 Ga jij maar een dutje doen, laat mij het maar aan hem vragen.

5 Ik ben niet moe. Ik doe het zelf wel! 6 Aangenaam kennis met u te maken.

7 Pardon, mag ik vragen waar de aankomsthal is? 8 De luchthavenbus is langzamer dan het vliegtuig.

18

第一课 在飞机场。

10 看 照片,找句子。 Welke zin hoort bij welke foto?

1 你好!认识你很高兴。你好!认识你我也很高兴。 2 我累了。我的箱子很沉,等我爸爸帮我拿。

Thema 1: In Beijing

3 我累了。我很想睡一觉。 4 你好!你是 Thomas 吗?

a

b

d

c

中国文化与社会

Historische contacten tussen China en Europa De eerste westerse mogendheid die regelmatig contact onderhield met China was het Romeinse Rijk. Van de eerste eeuw voor Christus tot en met de derde eeuw na Christus, tijdens de Han-dynastie, importeerden de Romeinen Chinese zijde via de beroemde Zijderoute, een netwerk van karavaanroutes door Centraal-Azië. De Zijderoute kwam opnieuw tot bloei in de zevende eeuw, tijdens de Tang-dynastie. Deze dynastie werd gekenmerkt door een grote openheid naar het buitenland. In het jaar 635 kreeg het christendom voet aan de grond in China. Tijdens de latere Tang-dy nastie nam de tolerantie tegenover het christendom en andere religies, zoals het boeddhisme, in China af.

19

第一课 在飞机场。

In de vijftiende eeuw begonnen westersemogendheden, in het bijzonder Spanje en Portugal, grote interesse te krijgen in de wereld buiten Europa. Juist in die periode nam China’s belangstelling voor de rest van de wereld drastisch af. Een admiraal van de Ming-dynastie, Zheng He ( 郑和 Zhèng Hé), voerde ten tijde van het bewind van Ming-kei zer Yongle ( 永乐 Yǒnglè, regeerperiode 1402-1424) de laatstemissies over de Indische Oceaan uit. De volgende eeuwen zou China zich afschermen van de buitenwereld. In de negentiende eeuw, tijdens de Qing-dynastie ( 清朝 Qīngcháo), zetten verschillen de Europese mogendheden China onder steeds grotere druk om zich open te stellen voor de handel met het Westen. Tijdens de zogenoemde Opiumoorlogen probeerden de Britten China te verplichten de import van opium ( 鸦片 yāpiàn) toe te staan, waaraan veel Chinezen verslaafd waren en waardoor veel zilver als betaalmiddel het land uitvloeide. De Eerste Opiumoorlog (1839-1842) eindigde met het Verdrag van Nanjing ( 南京条约 Nánjīng Tiáoyuē, ook Verdrag van Nanking genoemd), dat China verplichtte verschillende steden open te stellen voor de handel.

Omdat China weigerde de westerse mogendheden nog meer handelsmogelijkheden te bieden, begonnen de Britten en de Fransen in 1856 de Tweede Opiumoorlog. Deze eindigde in 1860, toen de Chinese keizer Peking moest ontvluchten en onder andere het Oude Zomerpaleis ( 圆明园 Yuánmíngyuán) werd geplunderd en vernield door Britse en Franse troepen. De opiumoorlogen waren voor China het begin van de ‘Eeuw van de Vernedering’.

20

第一课 在飞机场。

1 Welke gebeurtenissen vonden plaats in China tijdens de ‘Eeuw van de Vernedering’? Baseer je antwoord op de tekst hiervoor en vul het aan met informatie van internet. 2 Zoek de naam op van een van de Chinese schrijvers die de zwakke positie van China tijdens de Eeuw van de Vernedering hebben beschreven. Schrijf zijn naam in karak ters en in pinyin. 3 Stel je voor dat je een Chinese intellectueel bent ten tijde van de Eeuw van de Vernedering. Beschrijf in maximaal tweehonderd woorden welke hervormingen jij zou voorstellen om China sterker te maken. Noemminstens twee hervormingen op politiek, economisch, militair, sociaal en/of cultureel vlak. De opiumoorlogen deden China inzien hoezeer de wereld de laatste eeuwen veranderd was. Steeds meer Chinezen gingen zich afvragen hoe China het best kon moderniseren, niet alleen op militair vlak, maar ook op economisch, sociaal en politiek vlak. In 1912 trad de laatste Chinese keizer, keizer Puyi ( 溥仪 Pǔyí) van de Qing-dynastie, af om plaats te maken voor China’s eerste president: Sun Yat-sen ( 孙中山 Sūn Zhōngshān).

Thema 1: In Beijing

自我测试

Hoe goed beheers je de Chinese taal? Maak uit Chinees getoetst - 250 oefenvragen op weg naar B1 de volgende oefeningen:

Pagina

Oefening

Niveau ERK

Werkvorm zelfstandig zelfstandig zelfstandig zelfstandig

87 91 92 92

13 21 22 23

A2/B1 A2/B1 A2/B1 A2/B1

21

第二课 请您先填一下登记表。

新词语

1 通过 2 网站

tōngguò

via, door middel van

wǎngzhàn

website

3 订

dìng

reserveren, boeken

等一等

4 稍等

shāoděng

5 登记表

dēngjìbiǎo

registratieformulier

6 房费

fángfèi

kosten van de kamer

要是

7 如果…的话

rúguǒ…de huà

8 信用卡

xìnyòngkǎ

creditcard

9 刷(卡)

shuā (kǎ)

(een pasje) doorhalen, vegen

10 无烟房 11 单人间

wúyānfáng

rookvrije kamer

dānrénjiān

eenpersoonskamer

12 房卡

fángkǎ

kaart (sleutel van hotelkamer)

22

第二课 请您先填一下登记表。

会话

服务员 : 先生,您好! Thomas:

Thema 1: In Beijing

您好!我姓 Klein ,叫 Thomas ,通过你们的网站订了房 间。

服务员 : 请稍等。……好的。请您先填一下登记表。 Thomas: ……我填好了。 服务员 : 谢谢。我可以看一下您的护照吗? Thomas: 当然可以。 服务员 : 您打算在这里住一个星期,对吗? Thomas: 对。 服务员 : 我们这里的房费是八百五十块钱一天。如果您用信 用卡的话,我们可以先刷一下卡吗? Thomas: 可以。 服务员 : ……好,谢谢。您的房间是 103 号,是无烟房,单人 间。这是您的房卡。 Thomas: 好的,谢谢。 服务员 : 不客气。

23

第二课 请您先填一下登记表。

语言指南

■ 如果…的话(,…就) betekent ‘als …, dan …’ Bijvoorbeeld: 如果我不太累的话, 我就来帮你。

Als ik niet te moe ben, dan kom ik je helpen.

如果 staat meestal aan het begin van de zin, maar kan ook net na het onderwerp staan. Indien de zin na ‘als’ en de zin na ‘dan’ hetzelfde onderwerp hebben, dan kun je het onderwerp de tweede keer weglaten. Bijvoorbeeld: 我如果不太累的话, 就来帮你。 Als ik niet te moe ben, dan kom ik je helpen. 就 staat altijd direct voor het werkwoord . Er kan wel nog een bijwoord tussen. Je kunt 的 话 (of 如果 ) weglaten (maar niet beide tegelijk). Bijvoorbeeld: (如果)天气好的话, 我们就去游泳。 Als het goed weer is, dan gaan we zwemmen. 你如果帮我学习汉语(的话) , 我就帮你学习英语。 Als jij me helpt met Chinees leren, dan help ik jou met Engels leren.

Als je van haar houdt, dan schenk je haar dat kledingstuk!

你如果爱她 (的话), 就送她那件衣服吧!

■ Het Chinees kent verschillende woorden voor ‘hotel’, bijvoorbeeld 酒店 jiǔdiàn, 饭店 fàndiàn, 旅馆 lǚguǎn en 宾馆 bīnguǎn. 酒店 en 饭店 zijn in het algemeen luxueuzer en groter dan 旅馆 en 宾馆 . De laatste twee zijn te vergelijken met een pension. Bovendien hebben 酒店 en 饭店 uitgebreide faciliteiten om te lunchen of dineren. Ze worden dan ook vaak gebruikt als locatie voor bruiloften.

回答问题

1

1 Hoe heeft Thomas de kamer gereserveerd?

2 Wat moet Thomas allemaal doen voordat hij zijn kamersleutel krijgt?

3 Hoe lang blijft hij in het hotel?

4 Hoeveel kost het verblijf in totaal?

24

第二课 请您先填一下登记表。

5 Hoe zeg je in het Nederlands 如果您用信用卡的话,我们可以先刷一下卡吗?

Thema 1: In Beijing

说汉语

2

Welke combinaties ken je met de karakters 旅 , 酒 , 馆 ?

听录音,找答案。

3

在飞机场。 在旅馆。

在学校。 在房间。

1 a b 2 a b 3 a b

c d c d c d

在旅馆、用电话。 用电话、通过网站。

在旅馆、通过网站。 在旅馆、用电话、通过网站。

用中文填。 用英文填。

用中文或者英文填。 用中文或者荷兰文填。

说汉语

4

Werk in tweetallen. Bekijk de foto en maak samen een dialoog over deze ontmoeting.

25

第二课 请您先填一下登记表。

写汉字

5

登 登

订 订 表 表

费 费

如 如

看 照片,找句子。

6

他在上网,想通过网站玩儿电脑游戏。 他在上网,想通过网站下载申请表。 他在上网,想通过网站订信用卡。 他在上网,想通过网站订房间。

1 a b c d

我订的房间不大。 我订的房间很大,可以住两个人。 我订的房间不大,只可以住一个人。 我订的房间虽然很大,可是我的行李很 少,只有一个人住。

2 a b c d

26

第二课 请您先填一下登记表。

复习

7

今年暑假,我的朋友国明去中国了。他每天都给我发微信,告诉我他去的 地方;还常常给我发一些照片,国明拍的照片好看极了。 国明去了昆明和上海。上海的天气很热,每天差不多都有三十多度;昆明 的天气像荷兰的春天一样,不冷也不热。国明告诉我在上海,他去跳舞的时 候,认识了一个中国朋友。这个朋友教国明说汉语;国明教他说荷兰语。我问 国明这个中国朋友是男朋友还是女朋友,国明不告诉我,他说这是他的秘密。 1 国明暑假去哪儿了? a 上海和昆明。 b 西班牙和荷兰。 c 荷兰和中国。 d 西班牙和中国。 2 昆明的天气怎么样? a 很热,每天都有 三十度。 b 不热,很冷。 c 不冷也不热。 d 常常下雨。 3 国明的秘密是什么? a 他不告诉我。 b 他认识了一个中 国朋友。 c 中国朋友教他 说汉语。 d 他认识的中国朋 友是女朋友。

Thema 1: In Beijing

用字组词

8

Welke woorden kun je maken met deze karakters?

1 2 3

4 5 6

房 通 介 如

果 箱 到 费 绍 子 过 见

读汉字

9

27

第二课 请您先填一下登记表。

10 说汉语

Werk in tweetallen. Zet de dialoog uit het WhatsAppbericht van oefening 9 voort en spreek ieder minimaal vier ‘voiceberichten’ in.

中国文化与社会

De vroege jaren van de Chinese Republiek (1912-1925) De Xinhai-revolutie ( 辛亥革命 Xīnhài Gémìng), genoemd naar de naam van het jaar 1911 in de Chinese kalender, betekende het einde van de Qing-dynastie. Op 1 januari 1912 werd de Chinese Republiek ( 中华民国 Zhōnghuá Mínguó) gesticht met Sun Yat sen ( 孙中山 Sūn Zhōngshān, hierna afgebeeld) als eerste president. In december 1912 won Sun Yat-sens partij, de Kwomintang ( 国民党 Guómíndǎng), de eerste verkiezin gen. Yuan Shikai ( 袁世凯 Yuán Shìkǎi), de aanvoerder van het Beiyang-leger ( 北洋军 Běiyángjūn), werd echter president. Zijn leger had een grote rol gespeeld in de om verwerping van de Qing-dynastie en controleerde noordelijk China, inclusief Peking. De nieuwe Chinese regering werd daarom ook de Beiyang-regering ( 北洋政府 Běiyáng Zhèngfǔ) genoemd.

Yuan Shikai was niet van plan om China te gaan regeren door middel van democra tisch verkozen instellingen. Hij ontbond de Kwomintang en regeerde met ijzeren vuist. In 1915 riep hij zichzelf uit tot keizer. Omdat hij de macht wilde concentreren in de centrale overheid, joeg hij de provinciale machtshebbers, die vaak een militaire

28

Made with FlippingBook Online newsletter creator