Brochure economie 2022

2022 ECONOMIE Uitgaven voor het hoger onderwijs

www. cou t i nho . n l

Maak er geen punt van! Feedback geven op schrijfproducten Monica Koster en Meike Korpershoek

Feedback is een zeer effectief middel om leerlingen en studenten beter te leren schrijven. Maar wanneer in het schrijfproces geef je feedback, waar geef je feedback op en hoe formuleer je je feedback? In Maak er geen punt van! bespreken de auteurs deze kwesties en bieden ze docenten van alle onderwijsniveaus houvast bij het geven van effectieve feedback op schrijfproducten. Behalve theorie bevat het boek een concreet stappenplan waarvan het gebruik met behulp van voorbeeldteksten op verschillende onderwijsniveaus wordt toegelicht.

€ 22,95 | 132 pagina’s | ISBN 9789046908242 | december 2021

Studentgericht begeleiden Individuele trajecten in het hoger onderwijs Cornelia de Haan

Het begeleiden van individuele studenten tijdens stages, scripties, studieloopbaantrajecten of onderzoek is een van de kerntaken van docenten in het hoger onderwijs. Het is een boeiende taak die tegelijkertijd veel tijd en energie kan kosten. Want wat doe je als je student onvoldoende voortgang boekt of niet gemotiveerd lijkt? En hoe vind je de balans tussen sturen en het geven van eigen regie? Met het praktijkgerichte boek Studentgericht begeleiden leer je op een effectieve manier de student centraal te zetten.

€ 26,95 | 200 pagina’s | ISBN 9789046908044 | augustus 2021

Basisvaardigheden academisch schrijven

Logisch en kritisch denken onderzoeken - argumenteren - concluderen

Een onderzoekende houding in bedrijf Professionele vaardigheden voor het economisch domein

€ 18,95 | 143 pagina’s ISBN 9789046907399 april 2021

€ 28,95 | 208 pagina’s ISBN 9789046907894 tweede druk, mei 2021

€ 15,95 | 119 pagina’s ISBN 9789046907887 tweede druk, mei 2021

Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde Kwantitatieve methoden met Exceltoepassingen Donald van As en Jaap Klouwen Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde biedt de basis voor het werken met kwantitatieve gegevens. In het boek staan de twee belangrijkste wiskundige basisfuncties centraal: de lineaire en de exponentiële functie. Alle toepassingen en onderlinge verbanden van deze functies komen aan de orde, met veel aandacht voor wiskundige bewerkingen. Ook worden kwadratische functies, derdegraads functies, gebroken functies en trapfuncties behandeld en de basis van financieel rekenen. Elk hoofdstuk eindigt met een aantal toepassingen in Excel.

ca. € 25,- | ca. 244 pagina’s | ISBN 9789046908310 | derde druk, maart 2022

Crisismanagement Organisaties bij crises en calamiteiten Arthur Zanders

Met Crisismanagement komen managers en bestuurders (in spe) van bedrijven én de overheid beter beslagen ten ijs als zich een crisis of calamiteit voordoet. In de eerste hoofdstukken van het boek wordt een theoretische basis gelegd met behulp van de inzichten over crisismanagement. Vervolgens komen organisatiekundige en gedragsaspecten tijdens een crisis aan de orde en ten slotte wordt de uitvoering van crisismanagement besproken. Achter in het boek zijn praktische modellen en voorbeelden opgenomen. In de vierde druk is de inhoud aangepast aan de huidige werkwijze, regels en structuren.

ca. € 28,- | ca. 272 pagina’s | ISBN 9789046908327 | vierde druk, mei 2022

Strategisch ontwerpen Onderzoeks- en ontwerpprocessen situationeel inrichten

Rapporteren in opdracht project - proces - product

Sociologie voor de praktijk

€ 37,95 | 375 pagina’s ISBN 9789046907191 negende druk, oktober 2021

€ 39,95 | 376 pagina’s ISBN 9789046907795 maart 2021

€ 16,95 | 119 pagina’s ISBN 9789046907504 mei 2021

Recht in de creatieve industrie mr. Ilse van de Laar-Wijdeven

Kennis van het recht kan een creatieve carrière maken of breken. Bij het ontwikkelen, conceptualiseren en vermarkten van creativiteit speelt het recht een essentiële rol. Recht in de creatieve industrie maakt creatieve professionals (in spe) op een laagdrempelige manier wegwijs in de complexe wereld van het recht. Recht in de creatieve industrie bespreekt de belangrijkste rechtsgebieden voor de creatieve industrie en gaat in op wet- en regelgeving binnen veelvoorkomende branches zoals reclame, media, muziek en entertainment. Actuele voorbeelden, belangrijke jurisprudentie en uitdagende stellingen worden aangevuld met ‘need to know’- en ‘nice to know’-informatie. Elk hoofdstuk eindigt met een samenvatting. Het online studiemateriaal bevat een begrippentrainer per hoofdstuk. Dit toegankelijk geschreven boek bevat zowel praktijkverhalen als ‘tips & tricks’ die aansluiten bij opleidingen op het gebied van muziek, media, digitale media, entertainment, design, marketing, communicatie en hbo-rechten.

€ 35,95 | 256 pagina’s | ISBN 9789046908198 | tweede druk, augustus 2021

Storytelling in de praktijk Creatief schrijven voor een merk

Basisboek schrijven voor media Van journalistieke content naar infotainment

Basisboek managementvaardigheden Van zelfkennis naar leiderschap

€ 24,95 | 176 pagina’s ISBN 9789046907801 februari 2021

€ 29,95 | 288 pagina’s ISBN 9789046906699 2019

€ 23,50 | 181 pagina’s ISBN 9789046907351 januari 2021

Bedrijfseconomie begrepen Bernard Remmelts

Bedrijfseconomie begrepen besteedt in het eerste deel uitgebreid aandacht aan de basis van de bedrijfseconomie, zoals het werken met balansen, winst- en verliesrekeningen en liquiditeitenoverzichten. Het past deze basiskennis vervolgens stapsgewijs toe binnen een aantal onderwerpen en vakgebieden. Het boek gaat hiernaast in op de circulaire economie en de bedrijfs- economische kant van duurzame bedrijfsmodellen. Ieder hoofdstuk bevat cases en opdrachten die de studenten zowel zelfstandig als in groepsverband kunnen maken.

€ 34,95 | 240 pagina’s | ISBN 9789046907832 | mei 2021

Praktijkgericht onderzoek in bedrijf Jan Leen m.m.v. Jef Mertens

Praktijkgericht onderzoek in bedrijf biedt een onmisbare basis om een bedrijfskundig onderzoek op te zetten. Het onderzoek doen is hierbij geen doel op zich, maar een middel om op een informatie- of data- gestuurde manier te werken aan bedrijfskundige vraagstukken. In het boek komen alle stappen aan bod die gezet worden tijdens het verrichten van praktijkgericht onderzoek: van het verwerven van een opdracht tot aan het analyseren en presenteren van de onderzoeksgegevens. Er wordt ruim aandacht besteed aan het uitvoeren van een goede probleemanalyse op basis waarvan de keuze gemaakt kan worden voor beleidsondersteunend onderzoek of actieonderzoek.

€ 26,95 | 208 pagina’s | ISBN 9789046907849 | derde druk, april 2021

Veel van onze uitgaven zijn er ook als e-book

Interculturele samenwerking in organisaties Professioneel omgaan met verschillen Herman Blom

Onze multiculturele samenleving wordt steeds diverser en de verscheidenheid aan afkomsten is groter dan ooit tevoren. De landelijke politiek, publieke organisaties en het bedrijfsleven doen hun uiterste best om een ‘goede samenleving’ voor iedereen te creëren. Helaas staan vooroordelen, misverstanden en angst voor het onbekende nog vaak een goede samenwerking in de weg. De omgang met verschillen is voor alle groepen – op straat of in een organisatie – een uitdaging. De hernieuwde uitgave van Interculturele samenwerking in organisaties draait om de vraag hoe we in Nederland willen samenleven en samenwerken. In deze derde druk zijn actuele discussies en inzichten opgenomen met betrekking tot diversiteit en inclusiviteit. Denk aan de opkomst van de Black Lives Matter-beweging, de invloed van groepslidmaatschap op de positie van men- sen in het maatschappelijk debat en pogingen om de inclusiviteit binnen organisaties te vergroten. De auteur besteedt uitgebreid aandacht aan discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt en de werkplek en wat er tegen te doen is. Het boek behandelt thema’s als ‘wij-zij’, processen van identiteitsvorming tussen culturen en strategieën die migranten hanteren om zich in te voegen in de Nederlandse samenleving. Ook komt het samenwerken met verschillende culturen op de werkvloer aan bod en wordt besproken hoe om te gaan met culturele dilemma’s.

€ 32,95 | 320 pagina’s | ISBN 9789046908174 | derde druk, november 2021

Diversity competence Cultures don’t meet, people do

Effectief samenwerken in interculturele teams

Diversiteitscompetentie Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar

€ 34,95 | 376 pagina’s ISBN 9789046906224 2018

€ 34,95 | 352 pagina’s ISBN 9789046905982 2018

€ 21,95 | 216 pagina’s ISBN 9789046905364 2016

Inleiding organisatiekunde

Loek ten Berge, Marco Oteman en Guido Winckels

Inleiding organisatiekunde geeft een kernachtig overzicht van het vakgebied organisatiekunde. In het boek staat het 7S-model van McKinsey centraal: strategy, structure, systems, staff, skills, style en shared values. In elk hoofdstuk wordt een S-begrip uitgelegd aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden en uitgebreid casusmateriaal. De verbanden tussen de begrippen worden in de slotparagraaf van elk hoofdstuk expliciet gemaakt. Daarnaast komen organisatiekunde in historisch perspectief en de laatste trends en ontwikkelingen binnen de organisatiekunde aan bod. Het online studiemateriaal bij het boek bestaat uit: toolbox (werkboek) met instrumenten, theorie, oefeningen, commentaar en casuïstiek, doorlopende case met vragen, interactieve zelftoetsen, begrippentrainer, samenvattingen en voorbeeld van een bedrijfsprocesbeschrijving. Voor docenten zijn op aanvraag meerkeuzevragen, open vragen, richtantwoorden bij diverse onderdelen, powerpointpresentaties en essenties per hoofdstuk beschikbaar.

€ 36,95 | 352 pagina’s | ISBN 9789046907382 | zevende druk, augustus 2021

Vraag jouw docentexemplaar aan via coutinho.nl

Samen sterk in onderwijs Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen.

Wil je advies of heb je ideeën voor een nieuwe uitgave? Wil je advies over het inzetten van onze uitgaven in je opleiding of over lesmateriaal op maat? Of heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Heb je vragen? Neem contact op met onze klantenservice info@coutinho.nl | 035-694 99 91

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar www.coutinho.nl

Made with FlippingBook PDF to HTML5