Taaltalent 3 - Verbruggen, Taks, Falier en Jacobs

Zo werkt Taaltalent

Dit is hoofdstuk 4

Taaltalent deel 3 heeft twaalf hoofd stukken. Ieder hoofdstuk bestaat uit:

Hoofdstuk 4 Media en communicatie

uitvoeren

■ een opening:

Opdracht 4 Bespreek samen jullie antwoorden van opdracht 1.

Hoofdstuk 1 Familie

Preposities

De prepositie is een woord dat meestal voor het artikel en het substantief staat. De prepositie kan de positie van een ding of persoon aangeven.

Voorbeelden: Je kunt informatie zoeken in de bibliotheek.

Aan de code kun je zien op welke plank het boek staat. Veel mensen komen naar de bibliotheek om te lezen.

Grammatica : ƒ Het substantief en het artikel ƒ Inversie Taalhandeling: ƒ Een afspraak maken (website)

Soms moet je de prepositie in combinatie met het substantief gewoon uit je hoofd leren: jaren, maanden, dagen en tijden in op om in 2012 in februari op maandag op mijn verjaardag om elf uur om middernacht

■ drie onderdelen:

in de zomer in de avond

• voorbereiden Dit kun je alleen (thuis) doen.

(werk)plaatsen in in de supermarkt in het ziekenhuis in de bibliotheek

op

bij

op kantoor op school op het vliegveld op het station

bij de universiteit bij de overheid bij een bedrijf

• uitvoeren Dit doe je in de groep of klas.

• oefenen Dit kun je alleen (thuis) doen.

94

■ een woordenlijst :

Opdrachten In dit boek leer je vooral door opdrachten uit te voeren.

Hoofdstuk 5 Leren en werken

woordenlijst

woordenlijst nederlands – engels

werkervaring, de

work experience, the

werkgever, de

employer, the

aanbeveling, de

recommendation, the

lege (met - handen staan)

to stand empty-han ded

werkloosheid, de werknemer, de

unemployment, the

aanbod, het

offer, the

employee, the

leger, het loon, het

army, the salary, the

aanraden afkeuren afnemen

to recommend to disapprove

werkzaam

working

wettelijk

legal

marinier, de marine, the minimumloon, het minimum wage, the nuttig useful onbepaalde (voor - tijd) indefinitely ondernemer, de entrepreneur, the ontslag, het dismissal, the ontvangen to receive open sollicitatie, de open application, the opleveren to yield oriënterend gesprek, het exploratory conversa tion, the passen bij to suit plaatsen to place prestatie, de performance, the primair primary redelijk reasonably registreren (zich -) to register sollicitant, de applicant, the talent, het talent, the teleurstelling, de disappointment, the terechtkomen to end up tijdelijk (- werk) temporary (- work) uitslag, de result, the uitzendbureau, het employment agency, the vacature, de vacancy, the verbazen to surprise versturen to send voorkomen to prevent werk (- maken van) work (to make - of) werk (tijdelijk -) job (temporary -)

to decrease

woordje (een goed - voor iemand doen)

word (to put in a good -)

arbeidsmarkt, de

job market, the

autoband, de

car tire, the

zaak, de

thing, the

automonteur, de banenjacht, de

car mechanic, the

zelfstandige, de self-employed person, the zoek (op - zijn naar) search (to be in - of)

job hunt, the belastingdienst, de tax authorities, the beroepskeuzeonder zoek, het career choice test, the bevallen to like binnenkort soon biologisch biological boerderij, de farm, the bruto gross (tax included) chemisch chemical cliënt, de client, the concurrentie, de competition, the deskundige, de specialist, the eenvoudig simple fabriek, de factory, the firma, de firm, the flexibel flexible gebruikelijk usual geschikt suitable handen (met lege - staan) to stand empty-han ded hersenen, de brain, the informeren naar to inquire intelligent intelligent intercedent, de consultant, the invoeren to enter (data) kennis, de acquaintance, the knutselen to craft

In dit kader wordt grammatica uitgelegd.

134

135

12

Made with FlippingBook - Online catalogs