De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo - Hans van der Grind

Inleiding

Hoe is dit boek opgebouwd? De leerstof is opgedeeld in tien kernthema’s op het gebied van natuur en tech niek, waarvan er vijf betrekking hebben op biologie en vijf op natuurkunde en techniek. Elk van de kernthema’s is opgedeeld in subthema’s. De kernthema’s zijn samengesteld door Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en vormen de leidraad voor de pabo-toelatingstoets Natuur & Techniek. De kernthema’s biologie staan elk voor een bepaalde blik waarmee naar levende organismen (planten, dieren en mensen) gekeken kan worden. Hieronder wordt toegelicht hoe de kernthema’s biologie worden omschreven in de Handreiking natuur en techniek. Toelichting bij de bijzondere nadere vooropleidingseisen pabo (2014) van de SLO. 1 De biologische eenheid Dit kernthema gaat over het vergelijken van organismen, waarbij wordt ge keken naar overeenkomsten en verschillen op het niveau van ecosystemen, organismen, organen en cellen. 2 Instandhouding Bij dit kernthema staan processen centraal waarmee ecosystemen en organis men zichzelf in stand houden. 3 Gedrag en interactie Dit kernthema behandelt de rol die zintuigen, gedrag en aanpassing van orga nismen spelen om te overleven in een bepaalde omgeving. 4 Voortplanting Dit kernthema gaat over de voortplanting van organismen en de overdracht van erfelijke eigenschappen. 5 Groei en ontwikkeling Bij dit kernthema staan de ontwikkeling van organismen, levenscycli en de effecten van de omgeving op de ontwikkeling centraal. De kernthema’s natuur en techniek staan elk voor een bepaalde blik waarmee natuurkundige verschijnselen bekeken kunnen worden. Hieronder wordt toege licht hoe de kernthema’s natuur en techniek worden omschreven door de SLO.

11

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online