Lessen in orde in het mbo - Peter Teitler & Ruben Teitler

Deel 1  Het gedrag in de klas

Het is daarbij interessant te zien welke overtuigingen een docent (in opleiding) zelf heeft over zijn aanstaande beroep en hoe die overtuigingen doorwerken in zijn dage lijks handelen (Van den Bogaart e.a., 2017). Vanuit het gezichtspunt van de puberteitspsychologie achtten De Wit e.a. (1997) per soonlijke eigenschappen van docenten van grote betekenis. Persoonskenmerken als enthousiasme, organisatietalent, flexibiliteit en gevoel voor de verschillen tussen indi viduele adolescenten zijn te relateren aan zowel positieve resultaten bij leerprestaties als een voorspoedige psychosociale ontwikkeling. Op de site onderwijscooperatie.nl staat dat een goede docent: • kan samenwerken met collega’s; • organisatorisch zijn zaakjes op orde heeft;

• vakdidactisch sterk is; • pedagogisch sterk is; • kan samenwerken met ouders en instanties; • aan reflectie en ontwikkeling doet.

Voor wie zich wil verdiepen in dit discours over vaardigheden, kennis en attitudes, zijn de artikelen ‘Zin en onzin van competentiegericht opleiden’ (Korthagen, 2004) en ‘Examen’ (Truijens, 2018) aan te raden.

Vraag 1.2 Hoe kijk jij aan tegen de kwalificaties van anderen?

Wat leveren deze onderzoeken naar de vaardigheden van docenten op? Wanneer ben je een goede, effectieve docent? En wat is ‘effectief ’ precies? Hattie (2014) stelt dat iedere docent altijd effect heeft, zelfs als hij slecht is. Alle genoemde vaardigheden zijn belangrijk – er springt er niet één uit –, maar de volgorde waarin ze gerealiseerd kun nen worden verschilt. Als je geen orde kunt houden, kun je de overige vaardigheden moeilijk realiseren. Orde houden is het creëren van een klimaat waarin goed gewerkt kan worden. Hoe je dat bereikt, leer je in dit hoofdstuk.

Vraag 1.3 Wat zijn jouw sterke punten, en wat zijn de punten waar je aan wilt werken?

1.2 Orde houden als noodzakelijke voorwaarde voor een goede werkrelatie Orde houden is de regie hebben over wat er in de klas gebeurt en is een voorwaarde om goed les te geven en een goede werkrelatie met een klas op te bouwen. Maar hoe doe je dat? Meestal krijg je als docent bij de allereerste les met een nieuwe klas een groot cadeau in de schoot geworpen: je hebt orde. De studenten kennen je nog niet,

32

Made with FlippingBook flipbook maker