Een onderzoekende houding in bedrijf

VOORWOORD Met dit boek willen we aankomende professionals in het economisch domein handvatten geven voor het ontwikkelen van een onderzoekende houding. Het boek is geschikt voor de eerste fase van hbo-opleidingen die gericht zijn op organisaties in de meest brede zin van het woord (verenigingen, overheden en het bedrijfsleven, zowel profit als non-profit). Denk aan bijvoorbeeld de oplei dingen Accountancy, Bedrijfskunde, Commerciële Economie, Communicatie, Financiële Economie, Human Resources Management, Journalistiek, Logistiek, Rechten, Retail Management en zelfstandig ondernemen. Bij alle opleidingen wordt in leeruitkomsten, competenties of eindtermen vastgelegd dat afgestu deerde hbo-studenten onderzoeksvaardigheden kunnen inzetten, uitkomsten van onderzoek kunnen gebruiken en kritisch kunnen redeneren en argumen teren. Van studenten wordt verwacht dat ze onderzoek leren inzetten in de pro fessionele context. Ook moeten ze zaken vanuit verschillende perspectieven kunnen bekijken en om kunnen gaan met complexe informatie. Een zoge noemde onderzoekende houding is daarbij van groot belang. In het algemeen wordt verondersteld dat een onderzoekende houding auto matisch aangeleerd wordt wanneer studenten in de loop van hun studie diverse studieopdrachten uitvoeren. Maar het is de vraag of deze aanname juist is. Wij denken dat het goed is om een onderzoekende houding in de opleiding expliciet aandacht te geven. Een onderzoekende houding wordt in diverse publicaties en op verschillende congressen genoemd als essentieel kenmerk van een hbo-­ professional (zie bijvoorbeeld Onderwijsraad, 2014). Zo wordt in het rapport Beoordelen is mensenwerk de onderzoekende houding genoemd als een van de drie componenten van onderzoekend vermogen (Vereniging Hogescholen, 2014). De andere twee componenten zijn: kennis van anderen uit onderzoek kunnen toepassen en zelf de onderzoekscyclus kunnen doorlopen. Boeken waarin het zelf doen van onderzoek wordt behandeld zijn er in vele soorten. Boeken over een onderzoekende houding zijn er nog weinig. Met dit boek willen we deze lacune opvullen. Het is gebaseerd op Een onderzoekende houding. Werken aan professionele ontwikkeling uit 2016 en richt zich specifiek op het economisch domein. Dankwoord Dank gaat uit naar velen die hebben meegedacht en feedback gegeven. Destijds en nu nog steeds waren wij dank verschuldigd aan (in alfabetische volgorde): Gerben Bakker, Kees Bal, Rob Bartels, Herman Blom, Maarten Borneman, Martine Ganzevles, Erna de Gelder, Michel van de Graaf, Frits Harinck, Willem Hollewand, Marlies Jellema, Tineke Kingma, Marianne Kruyskamp, Mechteld Lengkeek, Hanneke van Lieshout, Sabine Mulder, Lisette Munneke, Piet Murre,

Made with FlippingBook Annual report