Walter Geerts & René van Kralingen - Handboek voor leraren

Voorwoord

Al jarenlang leiden wij met veel plezier en enthousiasme aankomende leraren op. Een goede docent worden houdt tenslotte meer in dan het leren van ‘trucjes’. Natuurlijk zul je als beginnend docent bepaalde routines en procedures moeten leren uitvoeren, maar je zult ook met een andere bril naar de werkelijkheid moe ten kunnen kijken en erkennen dat je kennis soms tekortschiet of dat je wellicht de ‘verkeerde’ kennis bezit. Vanuit dat besef kun je nieuwe perspectieven ont wikkelen en je een andere kijk op de gang van zaken eigen maken. Soms botst dat met eerder verworven denkbeelden, maar juist van dergelijke confrontaties en dilemma’s kun je leren. De noodzaak om keuzes te maken zet je immers aan tot herbezinning en verdieping van je eigen identiteit. Het is juist dát proces dat ons als opleiders blijft boeien en dat het vak van docent interessant maakt. Met dit handboek willen we voorzien in de behoefte aan gereedschap waarmee de toekomstige docent – al tijdens de studie – theorie en praktijk leert verbin den om zijn onderwijs verantwoord vorm te geven. Gereedschap vormt zich in handen van de gebruiker als deze beseft dat hij de theorie kan benutten om de praktijk beter te begrijpen. Gereedschap – in de vorm van kennis die in je vin gers zit – helpt je om in het werkveld onmiddellijk en intuïtief juist te handelen. Niets is zo belangrijk als beginnende leraren goed voor te bereiden op het gehele werkveld; daarom besteden we ook specifiek aandacht aan de eigenheid van het vmbo en het mbo. Dit handboek hadden we niet kunnen schrijven zonder de input van collega’s die ons deelgenoot hebben gemaakt van het groeiproces van hun studenten. Hun feedback heeft ertoe bijgedragen dat deze derde, herziene druk niet alleen leesbaarder is geworden, maar ook meer aandacht besteedt aan de ontwikkeling van je identiteit als leraar. Zicht op je eigen identiteit is immers een noodzakelijk startpunt om gezamenlijk met anderen een visie op school vorm te geven. Een visie die past bij de hedendaagse uitdagingen voor het onder wijs. Met deze herziening bundelen we nog steeds onze ervaringen in Handboek voor leraren . Een inspiratiebron voor onze ervaringen is de dagelijkse werkelijkheid van leraren die in videocasussen uit Didiclass oproepen tot betrokken reflectie. We beogen met dit boek een treffend beeld te geven van de werkelijkheid in de klas en hopen dat het veelvoorkomende situaties in de wereld van het leren, de klas, de school en het onderwijs inzichtelijk kan maken.

Walter Geerts & René van Kralingen Lente 2020

Made with FlippingBook Online newsletter