Walter Geerts & René van Kralingen - Handboek voor leraren

Inleiding

Inleiding

Hoe word je een goede leraar?

Een goede leraar doet ertoe. Er een worden is echter een weliswaar mooie, maar soms lastige opgave. Als lerarenopleider weten we dat daar heel wat meer voor nodig is dan het lezen van een boek als dit. Toch kan de theorie je helpen om de praktijk beter te begrijpen. Theorie van didactiek helpt om lessen beter vorm te geven met activerende werkvormen die aansluiten bij je doelgroep. Daarvoor moet je wel die doelgroep – adolescenten – kennen en op de hoogte zijn van leerpsychologietheorieën. Onze studenten lopen in de praktijk echter ook op tegen thema’s als ordehandhaving en toetsing. Veel problemen kunnen voorko men worden door een juiste pedagogische benadering; daarmee kun je vorm geven aan passend onderwijs en gesprekken op school, maar ook adequaat optreden bij pestproblematiek. Uiteraard moet je daarvoor kennis hebben van het Nederlandse onderwijssysteem, met verschillende culturen, opvoedings stijlen en visies. Al deze theorie kan je helpen om nieuwe inzichten in de praktijk in je vingers te krijgen, maar je moet bovenal een eigen identiteit als leraar ont wikkelen. Of je nu zijinstromer, herintreder, academisch gevormd of een jonge hbo-student bent, in alle gevallen vraagt het beroep van docent om een rolwisse ling waarbij alle ogen op jou zijn gericht. Stevig in je schoenen staan kun je leren, maar echte aandacht voor leerlingen als persoon moet je in je hebben. In het onderwijs staan de ontwikkelingen niet stil. Er is meer aandacht voor gepersonaliseerd leren, en ook staan de opbrengst en de effectiviteit van het onderwijs sterk in de belangstelling. Voor ons reden genoeg om dit handboek weer te herzien. In deze derde, herziene druk wordt het onderwerp leerpsycho logietheorie behandeld in een apart hoofdstuk en zijn de theorie van Gardner en de leerstijlen van Kolb teruggebracht tot de wetenschappelijk juiste proporties. Verder is het hoofdstuk over passend onderwijs geactualiseerd en zijn het GROW-model, de luisterthermometer, de leertheorie van Illeris en diverse nieuwe onderwijsconcepten toegevoegd. Het boek is ook op andere punten completer geworden: Ք Er wordt aandacht geschonken aan coaching en 21e-eeuwse vaardigheden. Ք Er is meer ruimte voor differentiatie, leerdoelen en beginsituaties. Ք Het model Handelingsgericht werken is toegevoegd. Ք Er wordt gefocust op feed-up, feedback en feed-forward. Ք Er is verbeterde uitleg over klassenmanagement. Ք Er wordt aandacht geschonken aan effectieve strategieën om het leren te bevorderen. Ք De thema’s formatief onderwijs, rubrics en toetsanalyse worden behandeld.

17

Made with FlippingBook Online newsletter