De wereld in met aardrijkskunde - Vakinhoud Anouk Adang & Marian Blankman

Voorwoord

Inzichten vanuit recent onderzoek en actuele ontwikkelingen in de maatschappij en in het onderwijs maken dat er behoefte is aan een nieuw handboek aardrijkskunde voor de pabo. Zo zijn er steeds meer scholen die vormen van vakintegratie invoe ren, en behoeven ontwikkelingen rond toekomstgericht onderwijs, duurzaamheid, wereldburgerschap en onderzoekend leren meer aandacht op de pabo. Daarvoor is een stevige kennisbasis, ook inhoudelijk, een vereiste. De studentpopulatie van de pabo wordt bovendien steeds diverser, en dat is een extra reden voor een nieuw handboek. Naast voltijdstudenten die een vierjarig hbo-programma volgen, zijn er versnellers, studenten die een academische opleiding doen of een flexibel traject. Deze studenten hebben een diverse achtergrond wat betreft didactische en inhoudelijke kennis. Met dit boek willen we aansluiten bij dat diverse publiek. In De wereld in met aardrijkskunde bieden we naast de basisstof ook verdieping. We hebben gekozen voor twee aparte delen voor vakinhoud en vakdidactiek, die los van elkaar gebruikt kunnen worden – al naargelang de behoeften van de student of de eisen van de opleiding. In dit vakinhoudelijke deel zijn verschillende thema’s uitge werkt uit de Kennisbasis aardrijkskunde voor de pabo , zoals klimaten, bronnen van energie en bestaansmiddelen. Tijdens het schrijfproces hebben verschillende mensen ons ondersteund. Wij danken Ton Dietz voor de waardevolle tips bij het schrijven van het hoofdstuk over migratie. Arthur Lutz, Miriam Duijkers en Wim Hoek brachten hun expertise in bij het hoofdstuk over onderzoek doen naar klimaatverandering. De cartografische expertise van Maarten Boddaert kwam de kwaliteit van het kaartmateriaal zeker ten goede. We hopen dat iedereen die met deze uitgave werkt zijn eigen weg erin kan vinden en zich straks goed voorbereid weet voor het aardrijkskundeonderwijs op de basisschool.

Anouk Adang en Marian Blankman, voorjaar 2020

Made with FlippingBook Publishing Software