Oefenboek Yalla Yalla! Basiscursus Arabisch op weg naar A1 - deel 1 - Josien Boetje, Mariska Keizer Verbeek, Rami al-Sheikh

yalla yalla! B siscursus arabisch op weg naar A1 - deel 1 o e f e n b o e k

c yalla yalla!

A1-min

Josien Boetje Mariska Keizer Verbeek en Rami Al-Sheikh

u i t g e v e r ij

c o u t i n h o

Yalla Yalla! – deel 1 Oefenboek

1

1

Yalla Yalla! – deel 1 Basiscursus Arabisch op weg naar A1

• Tekstboek • Oefenboek • Schrijfschrift • Dialectkaternen: − Marokkaans − Syrisch − Egyptisch • Online materiaal: − audio − video − oefeningen − lesmaterialen

2

2

Yalla Yalla! Basiscursus Arabisch

Deel 1 Oefenboek

Josien Boetje, Mariska Keizer Verbeek & Rami al-Sheikh

bussum 2021

3

3

www.coutinho.nl/yalla-deel1 Je kunt aan de slag met het online studiemateriaal bij dit boek. Dit materiaal bestaat uit video. audio, oefeningen en lesmaterialen.

© 2021 Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor de readerregeling kan men zich wenden tot Stichting UvO (Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties, www.stichting-uvo.nl). Voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in knipselkranten dient men contact op te nemen met Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, www.stichting-pro.nl). Uitgeverij Coutinho Postbus 333

1400 AH Bussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl Omslag: Merel Brouns, Utrecht Opmaak binnenwerk: Dick Noordhuizen, Luna 3, Utrecht Illustraties binnenwerk: Gerard Baake, De Lijn Design, Hengelo Noot van de uitgever

Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. ISBN: 978 90 469 0704 7 NUR: 630

4

4

Inhoudsopgave

أنا... وأنت؟ 1

1 Ik ben … En jij?

7 7 8

القواعد 1 . 2 الأبجدية 1 . 3

1.2 Grammatica

1.3 Het alfabet

الكلمات والجمل 1 . 5

1.5 Woorden en zinnen

23

ما اسمك؟ ٢

2 Hoe heet je?

31 31 35 37 49 51 57 57 60 62 72 72 79 79 82 86 96

الاستماع والقراءة 2 . 1

2.1 Luisteren en lezen

القواعد 2 . 2 الأبجدية 2 . 3 الثقافة 2 . 4

2.2 Grammatica

2.3 Het alfabet

2.4 Cultuur

الكلمات والجمل 2 . 5

2.5 Woorden en zinnen

من أين أنت؟ ٣

3 Waar kom je vandaan?

الاستماع والقراءة 3 . 1

3.1 Luisteren en lezen

القواعد 3 . 2 الأبجدية 3 . 3 الثقافة 3 . 4

3.2 Grammatica

3.3 Het alfabet

3.4 Cultuur

الكلمات والجمل 3 . 5

3.5 Woorden en zinnen

من هذا؟ من هذه؟ 4

4 Wie is dit?

الاستماع والقراءة 4 . 1

4.1 Luisteren en lezen

القواعد 4 . 2 الأبجدية 4 . 3

4.2 Grammatica

4.3 Het alfabet

الكلمات والجمل 4 . 5

4.5 Woorden en zinnen

5

5

العائلة 5

5 De familie

99 99

الاستماع والقراءة 5 . 1

5.1 Luisteren en lezen

القواعد 5 . 2 الأبجدية 5 . 3

5.2 Grammatica

101 106 112 117 117 121 125 133 133 135 141 147 150

5.3 Het alfabet

الكلمات والجمل 5 . 5

5.5 Woorden en zinnen

ما عملك؟ 6

6 Wat doe je voor werk?

الاستماع والقراءة 6 . 1

6.1 Luisteren en lezen

القواعد 6 . 2 الأبجدية 6 . 3

6.2 Grammatica

6.3 Het alfabet

التكرار والتعميق 7

7 Herhaling en verdieping

الاستماع والقراءة 7 . 1

7.1 Luisteren en lezen

القواعد 7 . 2 الأبجدية 7 . 3 الثقافة 7 . 4

7.2 Grammatica

7.3 Het alfabet

7.4 Cultuur

الكلمات والجمل 7 . 5

7.5 Woorden en zinnen

6

6

Les 1 – Ik ben … En jij?

- أَنا... وأَنت؟ 1 الدّرس

Er zijn geen oefeningen bij paragraaf 1.1 en 1.4 van het tekstboek.

القَواعِد èl-qàwààƐid

1.21 Grammatica

Oefening 1 1 التَمرين èt-tèmrien Schrijf oektoeb اُكتُب het juiste persoonlijk voornaamwoord onder de plaatjes. Je mag in het Arabisch of in transcriptie schrijven.

Oefening 2 2 التَمرين èt-tèmrien Vul aan, zodat je een correcte Arabische zin krijgt. Je mag in transcriptie schrijven.

7

7

Les 1 – Ik ben … En jij?

رامي.

Ik ben Rami.

نور.

Jij bent Nour.

مارلوس.

Ik heet Marloes.

تيم.

Jij bent Tim.

هولندا. سوريا.

Ik kom uit Nederland.

Jij komt uit Syrië.

الأَبجَدِيّة èl-'èbdjèdiyyà

1.31 Het alfabet

3 التَمرين èt-tèmrien

Oefening 3

Het Arabisch bevat meer medeklinkers dan het Nederlands en dus ook een aantal voor ons onbekende klanken. Luister istèmiԐ اِستَمِع naar de opname van het alfabet en omcirkel de klanken die voor jou onbekend zijn. Focus hierbij op de eerste klank die je hoort (dus bèè' = b).

8

8

1.3 Het alfabet

ا ب ت ث ج ح خ ز س ش ص ر ذ د ض ط ظ ع غ ف ق ه و ي ك ل م ن De uitspraak van de fètḥà َen de 'èlif ا is meestal è, maar sommige letters veranderen de uitspraak in een à. Deze letters ʻkleuren’ de klinkers: ze doen ze van klank veranderen. Luister istèmiԐ اِستَمِع naar de audio en omcirkel de letters die de è-klank veranderen in een à\ò klank. ا ب ت ث ج ح خ ز س ش ص ر ذ د ض ط ظ ع غ ف ق و ي ه ك ل م ن Oefening 4 4 التَمرين èt-tèmrien

9

9

Les 1 – Ik ben … En jij?

Advies Luister bij nieuwe woorden naar de audio op de website om te horen hoe de klinkers worden uitgesproken.

5 التَمرين èt-tèmrien

Oefening 5

Trek de losse lettervormen over. ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي 6 التَمرين èt-tèmrien Zoek ibḥàth اِبحَث in het alfabetoverzicht in je tekstboek de verschillende schrijfvormen van de volgende letters hoero̅e̅f حُروف . Verbind de verschillende vormen van dezelfde letters met elkaar. Oefening 6

10

10

1.3 Het alfabet

Los

Eindvorm Tussenvorm Beginvorm

ـن

ـحـ ـهـ ـعـ

هـ

ت س

ـك

نـ

ـه

حـ

ك

ـح

ـنـ

تـ

ه

ـس

ـكـ

عـ

ن ع ح

ـع

ـتـ

سـ

ـت

ـسـ

كـ

7 التَمرين èt-tèmrien

Oefening 7

Plaats de volgende letters hoero̅e̅f حُروف in het juiste vak: losse vorm – beginvorm – tussenvorm – eindvorm. Gebruik het alfabetoverzicht uit je tekstboek. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـي ث صـ ـس ـغـ ـكـ ـبـ ـن ق هـ

Eindvorm Tussenvorm Beginvorm

Los

11

11

Les 1 – Ik ben … En jij?

8 التَمرين èt-tèmrien

Oefening 8

سَلام، اِسمي سَوسَن. أَنا مِن تونِس. 1 a Uit hoeveel woorden bestaan deze twee zinnen? 1 b Uit hoeveel letters bestaat elk woord? ( لا zijn twee letters). 1 Zet streepjes bij het einde van elke letter. 1 c Probeer te lezen wat er staat met behulp van het alfabetoverzicht. 9 التَمرين èt-tèmrien Hoe vaak komen deze letters hoero̅e̅f حُروف voor in de zinnen? Omcirkel de lettervormen in de zin. Oefening 9

Aantal keer

Zin

Letter

مرحبا، أنا رامي من سوريا وأسكن في أمستردام. ا نور ومارلوس تذهبان إلى أوترخت. و

أنا اسمي ريم وأنا من سوريا. ي أنا اسمي ريان وأنا من لبنان. ن

أنا تيم من بلجيكا. أسكن في مدينة خانت، تشرّفنا. ت سلام، اسمي سوسن وأنا أسكن في أمستردام. س أنا اسمي نور وأنا من المغرب. م

12

12

1.3 Het alfabet

10 التَمرين èt-tèmrien

Oefening 10

Trek de letters over oektoebə_l-hoeroef اُكتُب الحُروف .

Eind

Midden

Begin

Los

ـأ

ـأ

أ

أ

ـو ـن

ـو ـنـ

و و

نـ ن ـس ـسـ س سـ ـم ـمـ م مـ ـي ـيـ يـ ي ـت ـتـ تـ ت

13

13

Les 1 – Ik ben … En jij?

Oefening 11 11 التَمرين èt-tèmrien Schrijf oektoeb اُكتُب de ontbrekende letters hoeroef حُروف in de woorden èl-kèlimèèt الكَلِمات op. Schrijf daarna het hele woord zelf.

أنا

أنا أنـ َأنـ ـت َأ نت َ أنت اسمـ اسـ ا اسمي ـكُن أسكُـ سكُن أ أسكُن أنا أنـ

Oefening 12 12 التَمرين èt-tèmrien 1 a Schrijf de woorden oektoebə_l-kèlimèèt اُكتُب الكَلِمات over. Trek eerst de 1 grijze letters over en oefen daarna twee keer zelf. 1 b Lees de woorden iqrà'ə_l-kèlimèèt اِقرَأ الكَلِمات hardop.

14

14

1.3 Het alfabet

تيم َنور أَنت أَنا

أَنت ِمِن تونِس

15

15

Les 1 – Ik ben … En jij?

Oefening 13 13 التَمرين èt-tèmrien Schrijf de letters oektoebə_l-hoeroef الحُروف اُكتُب uit de rechterkolom in de woorden èl-kèlimèèt الكَلِمات . Kies de juiste vorm. الحَرف بِداية وَسَط نِهاية èl-ḥàrf bidèèyà wàsàṭ nihèèyà

Eind

Midden

Begin

Letter

ّا

ي شـ بَطاطـ

م

و

دلـ

رة سبّـ

لد

ي

ـت َ بـ كُرسـ

ـمين

16

16

1.3 Het alfabet

ن

ـب عِـ لَيمو

ت

بِنـ

ـاب كِـ

ـوت

س

ـار َ يـ

شَمـ

ـاعة

م

قَلَـ

ـر قَـ

ـدَرِس

17

17

Les 1 – Ik ben … En jij?

Oefening 14 14 التَمرين èt-tèmrien Ontleed de woorden èl-kèlimèèt الكَل ِت in losse letters hoeroef حُروف . ت + ن + أ أنت أين اسمي بيت أنا

مساء راديو

18

18

1.3 Het alfabet

15 التَمرين èt-tèmrien

Oefening 15

Verbind de letters èl-hoeroef الحُروف tot hele woorden zoals in het voorbeeld. Let op de letters die je niet mag doorverbinden. أسكن

ن + ك + س + أ ا + ن + أ ب + ا + ت + ك س + أ + ر

م + ا + ل + س ي + م + س + ا ن + و + م + ي + ل

19

19

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker